Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Záverečné skúšky

Štátnu bakalársku skúšku môže študent absolvovať v riadnom alebo opravnom termíne. Štátnu skúšku možno opakovať dva razy, pričom celková doba od prvého zápisu na štúdium do úspešného vykonania štátnej skúšky nesmie presiahnuť štandardnú dĺžku štúdia o viac ako dva roky.


Podmienky: úspešne ukončené všetky predmety podľa študijného plánu, získanie potrebného počtu kreditov zapísaných v systéme AIS a u študentov , ktorí  majú aj index (výkaz študenta) je potrebné zapísanie hodnotení celého štúdia.
I. termín skúšobné obdobie: od 24.4. 2017 do 12.5.2017
II. termín skúšobné obdobie: od 15.5. 2017 do 30.6.2017

A. Štátne bakalárske skúšky študijného odboru Fyzioterapia (7.4.7.)

I. termín praktickej štátnej skúšky a termín obhajoby bakalárskej práce a predmetov štátnej skúšky sú v súlade s harmonogramom štúdia od 22.5.2017 do 2.6.2017.
II. termín a opravný termín praktickej štátnej skúšky a termín obhajoby bakalárskej práce a predmetov štátnej skúšky
sú v súlade s harmonogramom štúdia od 10.8.2017 do 25.8.2017.

Predmety  štátnej  skúšky (externé štúdium trojročné):
1. Praktická časť skúšky
2. Obhajoba bakalárskej práce
3. Ústna skúška z predmetov:
    Fyzioterapia
    Balneológia
    Liečebná rehabilitácia

Predmety štátnej skúšky (denné štúdium):
1. Praktická fyzioterapia
2. Bakalárska práca (obhajoba)
3. Ústna skúška z predmetov:
Fyzioterapia a neurofyziológia vo fyzioterapii
Balneológia a fyzikálna liečba
Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia

B. Štátne bakalárske skúšky študijného odboru Rádiologická technika (7.4.8.)

I. termín praktickej štátnej skúšky a termín obhajoby bakalárskej práce a  predmetov štátnej skúšky sú v súlade s harmonogramom štúdia od 22.5.2017 do 2.6.2017.
II. termín a opravný termín praktickej štátnej skúšky a termín obhajoby bakalárskej práce a predmetov štátnej skúšky
sú v súlade s harmonogramom štúdia od 10.8.2017 do 25.8.2017.

Predmety štátnej  skúšky (externé štúdium trojročné):
1. Praktická časť skúšky
2. Obhajoba bakalárskej práce
3. Ústna skúška z predmetov:
    Rádiodiagnostika
    Rádioterapia
    Nukleárna medicína

Predmety štátnej skúšky (denné štúdium):
1. Praktická rádiológia
2. Záverečná bakalárska práca - obhajoba
3. Ústna skúška z predmetov:
Klinická rádiodiagnostika

Ďalšie informácie o štátnych bakalárskych skúškach v akademickom roku 2016/2017

A. Prihlásenie
I. termín: do 31.3.2017
II. termín: do 7.7.2017

Formulár Prihláška na štátnu skúšku (viď nižšie) je potrebné vyplniť dvojmo a dať podpísať vedúcim záverečnej práce (podpísať prihlášku vedúcim ZP nemusia dávať študenti, ktorí už prácu úspešne obhájili v riadnom termíne, t.j. tí, ktorí sa prihlasujú na opravný termín k vykonaniu iných predmetov štátnej skúšky).

Študenti ŠP fyzioterapia  v časti "predmety" ich vyplnia v nasledujúcom poradí:

Predmety  štátnej  skúšky (externé štúdium trojročné):
1. Praktická časť skúšky
2. Obhajoba bakalárskej práce
3. Ústna skúška z predmetov:
    Fyzioterapia
    Balneológia
    Liečebná rehabilitácia

Predmety štátnej skúšky (denné štúdium):
1. Praktická fyzioterapia
2. Bakalárska práca (obhajoba)
3. Ústna skúška z predmetov:
Fyzioterapia a neurofyziológia vo fyzioterapii
Balneológia a fyzikálna liečba
Liečebná rehabilitácia a fyzioterapia

Študenti ŠP rádiologická technika v časti "predmety" ich vyplnia v nasledujúcom poradí:

Predmety štátnej  skúšky (externé štúdium trojročné):
1. Praktická časť skúšky
2. Obhajoba bakalárskej práce
3. Ústna skúška z predmetov:
    Rádiodiagnostika
    Rádioterapia
    Nukleárna medicína

Predmety štátnej skúšky (denné štúdium):
1. Praktická rádiológia
2. Záverečná bakalárska práca - obhajoba
3. Ústna skúška z predmetov:
Klinická rádiodiagnostikaOdovzdanie dokumentov

1. Knižnica IFBLR v Piešťanoch I. termín do 31.3.2017:
    Knižnica IFBLR v Piešťanoch II. termín do 7.7.2017:

- formulár Prihláška na štátnu skúšku 2x (jeden formulár si študent zoberie po podpise referentky knižnice IFBLR, ktorá podpisom potvrdí prevzatie Bc. práce)
- bakalárska práca v tlačenej forme 2x,
- bakalárska práca na CD nosiči 1x  (označovanie CD nosiča, platné od 29.3.2017 je v prílohe nižšie ako VZOR)
- analytický list 1x ( je v prílohe nižšie )
protokol originality 2x (vygenerovaný zo systému AIS)
!!! ak sa študentka v priebehu práce vydá, treba uvádzať na licenčné zmluvy, analytický list, CD nosič a bakalársku prácu jednotné priezvisko, t.j. ako vydatá

Všetci študenti IFBLR (registrovaní ale aj neregistrovaní v knižnici IFBLR) sú povinní prevziať si z knižnice IFBLR v Piešťanoch potvrdenie o tom, že nemajú žiadne záväzky voči knižnici IFBLR v Piešťanoch.
I. termín: do 31.3.2017
(ktorí nemajú výpožičku z knižnice IFBLR)
I. termín: do 2.5.2017 (ktorí majú výpožičku z knižnice a potrebujú ešte literatúru k štúdiu)

II. termín: do 7.7.2017 (ktorí nemajú výpožičku z knižnice IFBLR)
II. termín: do 7.7.2017 (ktorí majú výpožičku z knižnice a potrebujú ešte literatúru k štúdiu)


2. Študijné oddelenie UCM v Trnave v čase úradných hodín príde osobne a povinne v čase I. termín od 2.5.2017 do 12.5.2017 a II. termín do 7.7.2017:
(skorší termín - celý apríl 2017 a neskorší termín - po 12.5.2017 po dohode so študijnou referentkou pre I. termín)
- Prihláška na štátnu skúšku (jeden z dvoch formulárov po kontrole a podpise z knižnice IFBLR),
- index – zapísané všetky hodnotenia za celé štúdium,
- výpis absolvovaných predmetov vytlačený zo systému AIS za 3. rok štúdia - hodnotenia musia byť kompletne zapísané v systéme AIS za celé štúdium,
- potvrdenie  z knižnice IFBLR v Piešťanoch o vysporiadaných záväzkoch voči knižnici IFBLR 
- licenčné zmluvy vygenerované zo systému AIS (viď nižšie):
   * licenčná zmluva o použití diela podpísaná autorom 2x,
   * licenčná zmluva o použití záverečnej práce podpísaná študentom 2x.

Zapísanie predmetu „Bakalárska práca“ do systému AIS a indexov - zodpovední sú konzultanti bakalárskych prác iba u študentov externého trojročného štúdia. Externí študenti získavajú hodnotenie predmetu Bakalárska práca, ktoré je jednou z podmienok k prihláseniu sa na štátnu skúšku. Predmet v študijnom pláne s názvom Bakalárska práca je hodnotený kreditmi ( FYTE -10, RATE -6), ktoré sú započítané do súčtu minimálneho počtu 180 kreditov za celé obdobie štúdia. Obhajovať bakalársku prácu môže iba ten externý študent, ktorý získal hodnotenie do systému AIS za predmet Bakalárska práca, má posudok konzultanta  a posudok oponenta.  Obhajoba bakalárskej práce je výsledkom hodnotení oboch posudkov, prezentácie a samotnej obhajoby bakalárskej práce.
I. termín: do 28.4.2017
Zodpovední: konzultanti bakalárskych prác
II. termín: do 30.6.2017
Zodpovední: konzultanti bakalárskych prác

Študenti dennej a dennej dištančnej formy štúdia sú zaradení podľa nových akreditačných spisov, kde nie je potrebné hodnotenie bakalárskej práce do systému AIS a indexov ako podmienky  k prihláseniu sa na štátnu skúšku. Predmet s názvom Bakalárska práca už nebol zaradený do nových študijných plánov, z tohto dôvodu sa jeho hodnotenie do systému AIS nezapisuje. Bakalárska práca sa hodnotí už iba  ako predmet štátnej skúšky ( posudok konzultanta, posudok oponenta, obhajoba práce, prezentácia práce, čo tvorí výsledné hodnotenie bakalárkej práce pri obhajobe bakalárskej práce).

Bakalársku prácu všetci študenti zadajú do systému AIS podľa § 8 z pokynov Smernice rektora o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM v Trnave. Manuál na vkladanie školského diela: http://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/odovzdanie_zp.pdf
Bakalárska práca sa vkladá do systému AIS za účelom overenia originality minimálne 3 dni pred jej odovzdaním.
Študent zo systému AIS vygeneruje dvojmo a podpíše:
- licenčná zmluva o použití diela,
- licenčná zmluvu o použití záverečnej práce.

Študenti sú povinní prevziať si konzultantský a oponentský posudok k svojej bakalárskej práci zo systému AIS a pripraviť sa na otázky a pripomienky z posudkov k obhajobe bakalárskej práce.

B. Praktická skúška

Praktická časť štátnej skúšky sa koná v zmluvných zdravotníckych zariadeniach.


Praktická časť štátnej skúšky ŠP rádiologická technika sa bude konať na Rádiologickej klinike vo FN Trnava.
Praktická skúška: termín: 22.5. 2017 (1 deň)  -  21 študentov denne


Praktická časť štátnej skúšky ŠP rádiologická technika sa bude konať na Rádiologickej klinike vo FN Trnava, t.j. v zmluvnom zdravotníckom zariadení.
Začiatok štátnej praktickej skúšky v budove FN Trnava je o 8:00 hod. v zasadačke kde prebiehala počas semestra výučba.
Študenti sú povinní prísť do FN Trnava 7:30 – 7:45 hod., študenti nemajú povinnosť prísť v bielom oblečení.
Na štátnej skúške sa okrem vedomostí očakáva aj spôsob, akým samých seba študenti reprezentujú. K celkovému hodnoteniu môže prispieť aj vystupovanie a oblečenie. Ide o formálnu udalosť, ktorá si žiada slušné, elegantné oblečenie prislúchajúce veku svojho nositeľa.


Praktická časť štátnej skúšky ŠP fyzioterapia z dôvodu väčšieho počtu študentov sa bude konať vo viacerých zmluvných zariadeniach, ktoré si študent bude losovať za prítomnosti predsedov a členov  Komisie pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, akreditáciu a rozvoj, Komisie pre praktickú výučbu fyzioterapie a členov študentskej časti AS za IFBLR.
Zoznamy študentov s časovým harmonogramom pre oba študijné programy budú zverejnené až po kontrole všetkých študentov na OAČ v Trnave, t.j. po 12.5.2017 pre I. termín a po 7.7.2017 pre II. termín.

Priebeh praktickej štátnej skúšky
Po príchode do príslušného zariadenia sa študenti prezlečú do bieleho odevu.
Privítaní sú skúšobnou komisiou a sú oboznámení s priebehom skúšania.

V praktickej časti štátnej skúšky ŠP fyzioterapia si študnet náhodným výberom vylosuje číslo pacienta s dg.
Na základe dg. vykoná FZ vyšetrenie, anamnézu, kineziologický rozbor, stanoví pre daného pacienta FT plán a program. Skúšobná komisia má právo položiť študentovi doplňujúce otázky.

V praktickej časti štátnej skúšky ŠP rádiologická technika si študent náhodným výberom vylosuje RTG snímky a pripraví si odpovede na nasledujúce otázky:
1.    Aká zobrazovacia metóda bola na snímke použitá?
2.    Aké technické parametre boli približne použité pri zhotovení dokumentácie?
3.    Popíšte na snímke orientačne základné anatomické štruktúry.
Skúšobná komisia má právo položiť študentovi doplňujúce otázky.

Vyhodnotenie skúšobného dňa a oboznámenie študentov s výsledkami praktickej skúšky oboch ŠP sa uskutoční cca o 13:00–14:00 hod.

C. Teoretická skúška
Študenti sa dostavia k vykonaniu štátnej skúšky na Inštitút v Piešťanoch, budú privítaní skúšobnou komisiou a oboznámení s priebehom skúšania.
Na štátnej skúške sa okrem vedomostí očakáva aj spôsob, akým samých seba študenti reprezentujú. K celkovému hodnoteniu môže prispieť aj vystupovanie a oblečenie. Ide o formálnu udalosť, ktorá si žiada slušné, elegantné oblečenie prislúchajúce veku svojho nositeľa.

a) Obhajoba bakalárskej práce
Prezentácia je vo formáte Power point (ppt., pptx) - viď v časti Štúdium/Bakalárske práce
Poslucháči si prinesú svoju prezentácie na nosiči - CD alebo USB, nahrajú do PC v príslušnej skúšobnej miestnosti, a to najneskôr do hodiny pred začatím obhajoby.
Na úvod obhajoby študent oboznámi komisiu s obsahom svojej bakalárskej práce pomocou prezentácie v Power Point (7-10 obrázkov). Následne si študent vypočuje hodnotenie konzultanta a oponenta, potom odpovedá na ich otázky a na otázky členov komisie.
b) Ústna skúška
Študenti si vytiahnu otázky z troch predmetov (viď zoznam otázok nižšie):
- študijný odbor fyzoterapia: fyzioterapia, balneológia, liečebná rehabilitácia,
- študijný odbor Rádiologická technika: praktická rádiológia, rádiodiagnostika, nukleárna madicína.
Študent zodpovie jednotlivé otázky a následne odpovedá na dotazy členov komisie.

Vyhodnotenie skúšky sa zverejní na záver dňa.

Rozpis študentov na teoretické štátne skúšky Fyzioterapia

rozpis_statnice_2017_teoria.pdf  –  236,8 KB

Rozpis študentov na praktické štátne skúšky Fyzioterapia

rozpis štátnice_2017_prakticka cast.pdf  –  235,9 KB

Zoznam študentov na štátnice rádiologická technika.xlsx

zoznam študentov na štátnice rádiologická technika.xlsx  –  10,4 KB

Balneológia a fyzikálna liečba

Balneológia a fyzikálna liečba.pdf  –  207,9 KB

Fyzioterapia (neurofyziológia a kineziológia)

Fyzioterapia (neurofyziológia a kineziológia) (1).pdf  –  203,5 KB

Liečebná rehabilitácia a fyzioterpia

Liečebná rehabilitácia a fyzioterpia.pdf  –  210,1 KB

Praktická rádiológia

Praktická rádiológia.docx  –  14,5 KB

CD-nosic_VZOR.pdf

CD-nosic_VZOR.pdf  –  364,4 KB

Analytický list k ZP.docx

Analytický list k ZP.docx  –  12,0 KB