Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Institute of Physiotherapy, Balneology and Medical Rehabilitation

Meniny má:
Drahomír
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Zápis

ZÁPIS ŠTUDENTOV DO ĎALŠEJ ČASTI ŠTÚDIA V AR 2017/2018

Z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude univerzita realizovať  zápis do ďalšej časti štúdia aj prostredníctvom  akademického informačného systému (ďalej len „AIS“). Zápis do ďalšej časti štúdia môže vykonať iba študent, ktorý splnil všetky podmienky štúdia podľa § 11, bodu 12, bodu 19, bodu 23 a bodu  26 Študijného poriadku UCM v Trnave.

Upozorňujeme študentov, že v súlade s § 11 ods. 12 Študijného poriadku UCM v Trnave si „Pri zápise študent vyplní predpísané doklady. Za správnosť vyplnených dokladov zodpovedá študent a zodpovedá aj za prípadné nesplnenie predpísaných študijných povinností v danom semestri alebo roku, zavinených nesprávnym vyplnením dokladov“.

Zápis v AISe prebieha v dvoch etapách:

I.   zápis predmetov študijného plánu do vyššieho roka štúdia študent môže realizovať od 19.6.2017 do 10.7.2017
II.  zmeny v zápise predmetov (v súlade so študijným poriadkom) je možné realizovať od 1.8.2017 do 15.8.2017. Po tomto termíne sa systém zápisu uzavrie. 

POSTUP ZÁPISU v AISe

A) Administrácia predmetov

I. ZÁPIS PREDMETOV – od 19. 6. 2017 do 10. 7. 2017 (zápis predmetov na akademický rok 2017/2018)

Študent, ktorý je v AR 2016/2017 študentom 1. a 2. roka bakalárskeho štúdia a 1. roka magisterského štúdia  je povinný urobiť si zápis predmetov v AIS -e na nový akademický rok 2017/2018.

Postup a manuál nájde na http://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/predzapis.pdf

Študent si zapíše do AIS-u aj tie predmety, ktoré bude mať ako opakované predmety, t.j. predmety, ktoré neabsolvoval alebo absolvoval neúspešne v akademickom roku 2016/2017.

II. ZMENY V ZÁPISE PREDMETOV – od 1. 8. 2017 do 15. 8. 2017 (zápis PVP predmetov, ak zmeny povolí fakulta, príp. zápis opakovaných predmetov)

V prípade zmeny povinne voliteľných alebo výberových predmetov fakultou (rektorátom v prípade rektorátnych študijných programov) je študent povinný za účelom zmeny v AIS -e kontaktovať príslušné študijné oddelenie (FF, FMK, FPV a FSV) a Oddelenie akademických činností UCM (IFBLR) v prvých dvoch týždňoch začiatku vyučovania v zimnom semestri.

B) POPLATKY A ŠKOLNÉ  možno uhrádzať  od 19. 6. 2017 do 15. 8. 2017

K úplnému zápisu študenta do ďalšej časti štúdia je študent povinný uhradiť výlučne bankovým prevodom všetky poplatky (20 € výpis výsledkov štúdia - denné štúdium) a školné (za externé štúdium) súvisiace s jeho štúdiom. Pri jednotlivých platbách treba  uviesť určený variabilný, špecifický a konštantný symbol platby alebo školného.

K poslednému dňu II. etapy zápisu, t. z. najneskôr do 15. 8. 2017, treba uhradiť tieto poplatky spojené so štúdiom a školné podľa jednotlivých fakúlt a inštitútu UCM:  http://www.ucm.sk/docs/OAC/2016/skolne_a_poplatky_2016_2017_pre_ar_2017_2018.doc

V prípade, že študent chce požiadať o zníženie školného v súlade s § 20 Smernice rektora o školnom a poplatkoch súvisiacich so štúdiom

(http://www.ucm.sk/docs/legislativa/skolne_a_poplatky_spojene_so_studiom_2013_uplne_znenie_vratane_dodatku_c_1.pdf), môže tak urobiť do dátumu stanoveného § 20 Smernice rektora o školnom a poplatkoch súvisiacich so štúdiom.

ÚPLNÝ ZÁPIS do ďalšej časti štúdia je po splnení všetkých podmienok  možný od 1. 9. 2017

Študent, ktorý zrealizuje  zápis v AISe podľa pokynov, splnil všetky podmienky zápisu (I. a II. etapa) a uhradil všetky stanovené poplatky, stáva sa v akademickom  roku 2017/2018 riadnym študentom UCM od 1. 9. 2017.

Študent všetky tlačivá požadované k úplnému zápisu do vyššieho roka štúdia (Čestné vyhlásenie pre centrálny register študentov, podpísaný výpis známok za predchádzajúci akademický rok, predzápis predmetov na ak.rok 2017/2018 vytlačený z AIS,  vyplnené potvrdenie o návšteve školy a tlačivá pre potreby zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne, ÚPSVaR a i. kompletne vyplnené, osobne prinesie na kontrolu a uzatvorenie úplného zápisu podľa harmonogramu, ktorý bude zverejnený na webových stránkach fakúlt a inštitútu. (V záujme predísť možným komplikáciám spôsobenými neuhradením predpísaných platieb, študent si prinesie kópiu dokladu o úhrade 20 €  so sebou spolu s vyššie uvedenými dokladmi).                                            

Tlačivá nájde na (http://www.ucm.sk/sk/tlaciva-a-formulare-studenti/) alebo na stránke http://www.ucm.sk/ -> Študenti-> Tlačivá a formuláre.

Potvrdenie o návšteve školy  bude vydané iba tomu študentovi, ktorý zrealizoval elektronický zápis v AIS -e podľa pokynov uvedených vyššie. Potvrdenie sa vydáva iba na žiadosť študenta, t.j. študentovi osobne alebo poštou na základe písomnej alebo elektronickej žiadosti študenta.

Prolongačnú známku si študent môže vyzdvihnúť po absolvovaní úplného zápisu, uhradení poplatku na CIKT u Ing. Kšiňana. Zároveň si musí preukaz aktivovať univerzitným terminálom.

UPOZORNENIE !

Študent, ktorý zápis podľa uvedených pokynov nezrealizuje, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v ak. roku 2017/2018 nemá záujem a bude zo štúdia vylúčený z dôvodu nesplnenia podmienok. V prípade  nezapísania sa do ďalšej časti štúdia v súlade s § 66 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov „Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium“.

Zápis sa netýka študentov UCM, ktorí sa v akademickom roku 2017/2018 zapísali do prvého roka štúdia vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia!

Poradenstvo a pomoc pri zápise v AISe

Pomoc a poradenstvo budú vo veci elektronického zápisu študentom poskytovať Mgr. Z. Mikulková (033 5565 141) a Mgr. N. Dostálová (033 5565 198).

V Trnave dňa 24.5. 2017                                            

PhDr. Dagmar Valentovičová, CSc.
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu

Žiadame študentov, aby tlačivá požadované k úplnému zápisu neposielali poštou študijnej referentke, ale priniesli osobne !!!!!!

Harmonogram zápisov do vyššieho roku štúdia na AR 2017/2018

harm_zapisovvyššie roč._2017-2018.doc  –  242,0 KB