Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Institute of Physiotherapy, Balneology and Medical Rehabilitation

Meniny má:
Vladimíra
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Prípravný kurz

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie  organizuje pre záujemcov o štúdium študijných programov fyzioterapia a rádiologická technika

PRÍPRAVNÝ KURZ PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Cieľová skupina: kurz je určený pre záujemcov o štúdium študijných programov fyzioterapia a rádiologická technika
Obsah kurzu:   

   náplň kurzu pre ŠP fyzioterapia budú tvoriť profilové predmety stredoškolského učiva:
·       biológia, somatológia
·       cudzí jazyk  - anglický jazyk alebo nemecký jazyk podľa výberu uchádzača

náplň kurzu pre ŠP rádiologická technika budú tvoriť profilové predmety stredoškolského učiva:
·       biológia, somatológia
·       fyzika

Miesto konania:                IFBLR, Rázusova 14, Piešťany, poslucháreň R 0-3 (prízemie)

Dátum konania kurzu:      8. jún 2018  (od  8:30 hod. do 18:00 hod. )

Prihláška:                              záujemcovia o prípravný kurz zašlú návratku (info v pozvánke)

Informácie:                           bližšie informácie:    tel. číslo:   033 73 01 334
                                              e-mail: pripravnykurz.ifblrjohn(zav.)doegmail.com

Súčasťou prihlášky je aj písomný súhlas účastníka, ak ku dňu začatia kurzu nezruší písomne prihlášku, nebude požadovať vrátenie poplatku.

Trvanie kurzu:  7 hodín 30 minút  (cena kurzu je za výučbu, nie sú započítané časové intervaly za prezentáciu, obednú prestávku a ďalšie prestávky)

Suma za kurz:                       80 €  - fyzioterapia
Suma za kurz:                       80 €  - rádiologická technika

Banka:                                 Štátna pokladnica
IBAN:                                    SK39 8180 0000 0070 0040 2079
SWIFT:                                  SPSRSKBA
Variabilný symbol:              666
Konštantný symbol:           0308

Prezentácia účastníkov:      od 8:30 hod. (do 8:50 hod.)

Program: 
09:00 – 12:00 hod.               MUDr. J. Mašán, PhD. (biológia, fyziológia, anatómia) pre študijný program fyzioterapia a študijný program rádiologická technika 
12:00 – 13:00 hod.               obedná prestávka 
13:00 – 15:30 hod.               prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.( anatómia) pre študijný program fyzioterapia a študijný program rádiologická technika
15:30 – 16:00 hod.                prestávka 
16:00 – 18:00 hod.                Mgr. A. Nicak (nemecký jazyk) / PaedDr. A. Haringová (anglický jazyk) pre  študijný program fyzioterapia          Mgr. Ján Líška (fyzika) pre študijný program rádilogická technika

Osahová štruktúra prednášok prípravného kurzu pre uchádzačov o štúdium:
Biológia, fyziológia, anatómia, somatológia   - 5 hodín 30 minút
Nemecký jazyk                                                   -  2 hodiny
Anglický jazyk                                                    -  2 hodiny 
Fyzika                                                                  - 2 hodiny  

Spolu 7 hodín 30 minút  - časový interval kurzu je za výučbu, nie sú započítané časové                                           intervaly za prezentáciu ,obednú prestávku a ďalšie prestávky.

Študijný program fyzioterapia:                  5 hodín 30 minút (biológia, fyziológia, anatómia,                                                                                                somatológia)  + cudzí jazyk – 2 hodiny.

Študijný program rádiologická technika:   5 hodín 30 minút (biológia, fyziológia, anatómia,                                                                           somatológia) + fyzika - 2 hodiny

Základná informácia o obsahu kurzu:

Biológia, fyziológia, anatómia, somatológia:  
Biológia ako veda
Dejiny biológie a významní vedci
Metódy štúdia živej prírody
Kritériá štúdia a delenia biologických vied
Bunka ako základná stavebná a funkčná jednotka
Všeobecné stavebné a funkčné vlastnosti bunky
Mikroskopická a submikroskopická štruktúra bunky
Základný chemický rozdiel v stavbe molekuly DNA a RNA
Znaky bunkového delenia (amitóza, mitóza a meióza)
Bunkový cyklus a jeho regulácia
Delenie buniek na haploidné a diploidné
Rozdiel v delení somatických buniek, vznik gamét
Baktérie, ich všeobecná charakteristika, základné ochorenia
Pozitívne a negatívne vlastnosti baktérií
Fyziologická charakteristika baktérií
Charakteristika a klasifikácia vírusov a vírusové ochorenia (AIDS)
Mechanizmus infekcie bakteriálnej bunky baktériofágom
Pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie
Charakteristika a význam chromozómov (haploidný, diploidný počet)
Význam dedičnosti pre človeka
Mutácie, základné skupiny mutagénov, ich vlastnosti
Význam ekológie pre život jedinca
Vlastnosti a zloženie krvi, jej význam
Krvné skupiny, ich význam pre organizmus
Hemokoagulácia a hemaglutinácia krvi, rozdielnosti
Srdce ako čerpadlo, jeho vlastnosti
Charakteristika jednotlivých oddielov srdca
Fyzikálne zákony prúdenia krvi a mechanické vlastnosti krvi
Elastické vlastnosti ciev a ich odpor
Prúdenie tekutín v organizme (krv, lymfa)
Gastrointestinálny systém
Dutina ústna, pažerák, žalúdok, tenké a hrubé črevo
Pečeň, jej morfológia a funkcia
Metabolizmus cukrov, tukov a bielkovín
Vitamíny a ich význam pre človeka. Ochorenia s ich nedostatku
Anatómia a fyziológia rozmnožovacej sústavy u muža a ženy 
Vývin nového jedinca, význam placenty, životné obdobia človeka
Význam hormónov pre človeka
Pohlavné hormóny, sekundárne pohlavné znaky
Stavba a funkcia respiračného systému
Nervový systém, jeho stavba a funkcia
Reflexný oblúk, jeho stavba a funkcia
Percepcia svetla, fotochémia zraku 
Vylučovací systém a jeho stavba a funkcia
Pitný režim a jeho význam 
Pohybová sústava, jej vlastnosti a význam
Stavba a funkcia svalu (kostrový, srdcový, hladký)
Teória a fázy svalovej kontrakcie
Fyzikálne vlastnosti bunkovej membrány, transporty cez membrány
Tkanivá, ich podobnosti a rozdielnosti

Cudzí jazyk: 
Gramaticky prehľad v zvolenom cudzom jazyku (v nemeckom jazyku / anglickom jazyku)
Medicínska terminológia v nemeckom jazyku / anglickom jazyku
Základy komunikácie v zdravotníctve - konverzačná časť

Fyzika: 
Úvod (základné jednotky sústavy SI, násobky a diely jednotiek , skalár, vektor) 
Mechanika
Kinematika (pohyb telesa, rýchlosť, dráha, zrýchlenie – základné vzťahy, príklad výpočtu)
Dynamika (sila, výslednica síl,  zákon sily, jednoduché stroje, hybnosť, impulz sily) 
Mechanická energia (mechanická práca, druhy mech. energie, výkon, účinnosť) 
Gravitácia (gravitačná sila, gravitačné zrýchlenie, voľný pád) 
Mechanika tekutín  (tlak v tekutinách, popis a základné zákony prúdenia tekutín) 
Molekulová fyzika (teplo, teplota, skupenstvo, základné tepelné deje v plynoch) 
Mechanické kmitanie a vlnenie (základné poznatky o zvuku, ultrazvuk, infrazvuk)
Optika 
Svetlo (základné vlastnosti svetla, rýchlosť, odraz, lom svetla)
Optické zobrazovanie (zrkadlá, druhy šošoviek, optická mohutnosť, chyby zraku) 
Fotometria (základné fotometrické veličiny a jednotky) 
Elektrina a magnetizmus (elektrický prúd a napätie, ich meranie, zákony elektrostatiky) 
Jadrová fyzika (stavba atómu, základné častice, žiarenie, rádioaktivita, izotopy, nuklidy)

Piešťany, 5. marca 2018                                                             MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA,MPH                                                                                                                                                    riaditeľ IFBLR

Pozvánka na prípravný kurz

pozvanka_ KURZ_ 2018.doc  –  157,0 KB

Návratka k prípravnému kurzu

návratka_ KURZ_ 2018.doc  –  158,0 KB