Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
O časopise

Časopis Slovak Journal of Health Sciences

uverejňuje práce z oblasti výskumu zdravia, zdravotného stavu a liečby chronických ochorení. Časopis uverejňuje pôvodné práce, prehľadné referáty, popisy prípadov, správy z kongresov a študijných pobytov, osobné správy, listy redakcií, informácie o nových knihách, informácie o odborných a vedeckých podujatiach. Predložená práca môže byť publikovaná v slovenskom jazyku s anglickým súhrnom alebo v anglickom jazyku so slovenským súhrnom.

Práca musí obsahovať prehlásenie, že nebola, a v prípade akceptácie, nebude zadaná na publikovanie do iného časopisu. Musí byť podpísaná všetkými autormi na znak ich súhlasu s obsahom rukopisu. Prijaté práce sa stávajú trvalým vlastníctvom časopisu a bez písomného súhlasu vydavateľa nesmie byť reprodukovaná žiadna časť akceptovanej práce. Každá práca je po odbornej stránke posudzovaná 2 anonymnými recenzentmi. Prijatie je podmienené významnosťou, originalitou a validitou prezentovanej práce, ako aj úrovňou formálneho spracovania. Redakcia si vyhradzuje právo vykonávať drobné úpravy, eventuálne skrátenie rukopisu.

Za spracovanie rukopisu zodpovedá autor. Rukopisy, ktoré nezodpovedajú uvedeným pokynom budú autorom vrátené bez predchádzajúcej recenzie. Okrem originálu je potrebné poslať kópiu v elektronickej podobe, a to v textovom editori MS Word. Na ľavom okraji je potrebné ponechať 35 mm, použiť písmo Arial a riadkovanie 1,5. Skratky je potrebné vysvetliť pri prvom použití skracovaného výrazu (v nadpise a v súhrne sa nesmie použiť). Rukopis by mal obsahovať úvod do problematiky, materiál a metodiky, výsledky, diskusiu a súhrn práce.

Titulná strana má obsahovať názov práce, neskrátené meno, priezvisko a tituly všetkých autorov, presný názov pracoviska, resp. pracovísk podieľajúcich sa na publikácii s uvedením adresy. Je potrebné uviesť kompletnú adresu pre korešpondenciu s poštovým smerovacím číslom, telefónnym, faxovým číslom a emailom autora, s ktorým bude redakcia komunikovať.

Citovaná literatúra je zoradená tak, aby všetci autori citovaní v texte boli uvedení v zozname literatúry a naopak. Používa sa plná forma citácií, t. j. najprv sa uvedie priezvisko a potom skratka krstného mena autorov. Citácie zoraďovať abecedne. V prípade, že je autorov viac ako traja, uvedie sa za tretieho autora skratka "et al“.

Príklad citácie časopisu:

Ištoňová, M., Palát, M., Kociová. 2009. K. Prosociálne rizikové faktory v rehabilitácii kardiakov. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2009, roč. 16, č. 1, s. 26-32. ISSN 1211-2658

Príklad citácie knihy:

Komačeková, D., Baloghová, M., Čechová, Ľ. et al.. Fyzikálna terapia. 2. Vydanie. Vydavateľstvo Martin : Osveta, 2006, 363 s. ISBN 80-8063-230-8

Špišák, L. Klinická balneologie. Vyd. Praha : Karolinum, 2010, 287 s. ISBN 978-80-246-1654-4

Štruktúrovaný súhrn obsahuje maximálne 300 slov. Skladá sa z nasledovných častí: cieľ práce, metódy, výsledky a závery. Obsahuje úplný názov práce a mena a priezviska všetkých autorov. Všetky údaje v súhrne sú tiež uvedené v texte, tabuľkách alebo obrázkoch. Neštruktúrovaný súhrn je vhodný pre články prehľadné. Na konci súhrnu je potrebné uviesť počet tabuliek, obrázkov, citácií a maximálne 6 kľúčových slov. Súhrn je potrebné predložiť v origináli a v dvoch kópiách. Prílohy je potrebné dodať na samostatných listoch formátu A4. Na zadnej strane je potrebné uviesť poradové číslo (napr. tabuľka 1, graf 1), skrátený názov práce a u obrázkov šípkou vyznačiť postavenie obrázku. Nadpisy grafov, schém a obrázkov musia byť uvedené na samostatnej prílohe spolu s príslušnými legendami. Zaradenie jednotlivých príloh do textu autor vyznačí na ľavom okraji strany textu príslušnou skratkou. Obrázky vo forme fotokópie alebo fotografie musia byť kontrastné. Pri použití obrázku, grafu, tabuľky, resp. iného písomného materiálu  z predtým publikovanej práce je nutné dokladovať súhlas vydavateľa daného periodika, resp. knihy.

Adresa redakcie:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

E-mailová adresa pre zasielanie príspevkov:

sjhsredactionjohn(zav.)doegmail.com