Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Institute of Physiotherapy, Balneology and Medical Rehabilitation

Meniny majú:
Patrik, Patrícia
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Záverečné práce

POKYNY  IFBLR
k prihláseniu sa k téme a k vypracovaniu bakalárskych prác (BP)

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Metodickým usmernením Ministerstva školstva Slovenskej republiky 14/2009-R z 27. augusta 2009 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní, Študijným poriadkom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vydal rektor UCM smernicu o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM v Trnave. Na základe týchto viacerých zdrojov (ktoré sú v niektorých usmerneniach nejednotné a rozdielne) boli spracované pokyny IFBLR

Záverečná práca má mať štandardnú úpravu v súlade s medzinárodnymi a slovenskými normami, viažucimi sa na obsah a formu záverečných prác, najmä ISO 7144 z roku 1986: Dokumentácia – Úprava diplomových a kvalifikačných prác a podobných dokumentov, STN ISO 2145: Číslovanie kapitol a podkapitol v písaných dokumentoch, STN 01 1301: Veličiny, jednotky a rovnice. Spoločné ustanovenia, STN 01 1300: Zákonné meracie jednotky, STN ISO 690: Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra, ISO STN 690-2.

V záujme jednotného vyhotovenia a úpravy záverečných prác a hlavne z dôvodu potreby jednotných kritérií pre objektívne hodnotenie prác je potrebné, aby sa študenti pridržiavali týchto zásad. Týka sa to hlavne definovania obsahu prác, formálna stránka (grafická úprava, fonty, okraje a pod.) nie je rozhodujúcim parametrom pre hodnotenie.

Študenti 2. ročníka sa prihlasujú k téme bakalárskej práce v systéme AIS. Tému si vyberajú zo zoznamu tém navrhnutých pedagógmi katedier IFBLR. Katedry zverejnia témy v AIS. Po dohovore s pedagógom IFBLR je možné prihlásiť aj individuálne zvolenú tému. Písomnú žiadosť k schváleniu individuálnej témy parafovanú konzultantom posudzuje (po prípadnej porade s vedúcim katedry) riaditeľ IFBLR.
Študent 2. ročníka si vyberie tému bakalárskej práce do 16. marca 2020.  Za vedúceho bakalárskej práce študent uvedie autora témy, ku ktorej sa prihlásil.
V júni 2020 sa musí uskutočniť prvá konzultácia študenta 2. ročníka k téme bakalárskej práce. Na konzultáciu si študent pripraví stručnú osnovu obsahu práce a text zadania práce. Za text zadania odovzdaný tajomníkom katedier je zodpovedný konzultant.

Kópia Zadania podpísaného vedúcim katedry sa vkladá do práce ešte pred jej väzbou (v poradí strán uvedenom nižšie), študent si kópiu podpísaného Zadania vyzdvihne u zástupcu vedúceho príslušnej katedry.

Poznámky k obsahu a forme záverečnej bakalárskej práce

1.
Každá záverečná práca musí byť originálna, vytvorená študentom tak, aby sa dodržali pravidlá práce
    s informačnými zdrojmi. Nesmie mať charakter plagiátorstva, nesmie narúšať autorské práva iných autorov.
    Na autora (študenta) záverečnej práce sa vzťahuje autorský zákon a autorské právo.

2. Vedúci záverečnej práce pomáha autorovi (študentovi) predovšetkým v riešení zásadných otázok metodickej
    povahy a upozorňuje ho na chyby v celkovej koncepcii práce.

3. Odporúčaný postup pri písaní BP
    a) prieskum (ak je súčasťou), hľadanie informácií, prameňov, rešerš
    b) štúdium materiálov, výpisky
    c) spracovanie osnovy práce
    d) vlastné spracovanie témy (vlastný text)
    e) kompletizácia – tabuľky, grafy, obrázky, prílohy, bibliografia
    f) konečná verzia práce, korektúry, jazyková úprava, zviazanie a odovzdanie práce
    g) charakter práce - BP môže byť koncipovaná v štyroch základných verziách:

• Teoretická - zhŕňa, zovšeobecňuje alebo utrieďuje doterajšie poznatky, má rešeršný charakter.
Študent preukazuje schopnosť vyhľadať a preštudovať literárne údaje k téme, kriticky zhodnotiť a spracovať v podobe rešerše, ktorá by nemala byť len prehľadom, ale aj analýzou naznačujúcou problémy a možnosti ďalšieho výskumu.

• Praktická s jedným popisom prípadu.
Okrem teoretickej a odbornej časti má práca aj popis prípadu konkrétnej choroby. Text popisu môže charakterizovať konkrétny prípad s typickým priebehom (vtedy sa odporúča použiť termín „popis prípadu“ charakterizujúci typický priebeh ochorenia), ale aj s celkom atypickým priebehom (až vtedy možno hovoriť o „kazuistike“ – teda o „prípadovej štúdii“). Popis prípadu postupne:
- uvádza klinický priebeh ochorenia,
- diskutuje o jeho jedinečnosti (výnimočnosti), resp. typickosti pre dané ochorenie,
- hľadá vysvetlenie v prípade atypického prípadu,
- obsahuje stručné praktické závery – odporúčania pre prax.

• Praktická s fyzioterapeutickým plánom.
Okrem teoretickej a odbornej časti má v závere tzv. fyzioterapeutický plán: v ňom autor na základe literárneho prehľadu vytvorí (pre modelového pacienta) vlastný metodický postup liečby (rehabilitácie, cvičení, stravovania a pod.) s jeho podrobným obsahovým a časovým (termínovým) popisom. Zároveň v závere rozdiskutuje jeho špecifiká (originalitu plánu), ako aj riziká a očakávaný efekt pre prax – v porovnaní s podobnými postupmi uvedenými v literatúre.

• Praktická s prieskumom (pôvodný dokument)
Bc. práca tohto typu sa vypracováva dôsledne podľa modelu IMRAD, pri použití vhodných matematicko-štatistických metód k spracovaniu získaných dát. V prípade, že výsledky budú spracované v percentách (%), súbor pozorovaní by nemal byť menší ako 61 osôb (optimálne najmenej sto pozorovaní, resp. dotazníkov). Pred vykonaním prieskumu je potrebné si stanoviť:
- cieľ, hypotézy a úlohy,
- organizačné záležitosti prieskumu,
- spôsob realizácie prieskumu,
- popis sledovanej vzorky,
- spracovanie výsledkov prieskumu,
- interpretáciu výsledkov prieskumu.

4. Vlastné názory možno predkladať niekoľkými spôsobmi:
    a) prvá osoba množného čísla (myslíme si, že ...),
    b) prvá osoba jednotného čísla (myslím si, že ...),
    c) neosobná forma  (možno sa domnievať, že ...),
    d) hovoriť o sebe v 3. osobe (napr. autor si myslí, že...  resp. podľa názoru autora...).

Pre diplomantov a všetkých začínajúcich autorov je najvhodnejšia prvá osoba množného čísla (tzv. plurál skromnosti – vzor v 1. riadku) alebo neosobná forma (vzor v 3. riadku), posledná možnosť (vzor v 4. riadku) je ťažkopádna, menej bežná. Prvá osoba jednotného čísla (príklad v 2. riadku: „myslím si“...) sa môže požiť len v predhovore k práci (ktorý je osobným  vyjadrením autora práce k tomu, prečo si zvolil zrovna tú tému). V ostatných častiach práce sa nemá vôbec používať. Je výsostne nevhodné používať v texte odbornej práce v časovaní slovies druhú osobu (napr.: ... ak vidíte, získate, neodmietnite, vykonajte, a pod.).    

5. Papier, okraje, písmo, riadkovanie:
Papier :
biely, nepriesvitný, formát A4, tlač na jednu stranu
Okraje:
- horný 2,5 cm od hornej hrany listu papiera,
- dolný 2,5 cm od dolnej hrany listu papiera,
- ľavý (tj. vnútorný) 3,5 cm od ľavej hrany listu papiera,
- pravý (tj. vonkajší) 2,5 cm od pravej hrany listu papiera,
- záhlavie hore 2 cm od hornej hrany listu papier,
- päta dole 2 cm od dolnej hrany listu papiera (okraje odporúčané).
Písmo:
- zreteľne ohraničené, ostré, dobre čitateľné, čiernobiele,
- maximálne 2 typy písma:  fonty Times New Roman (prípadne Arial), veľkosť 12 bodov,
- riadkovanie: 1,5.

6. Rozsah práce, číslovanie strán

Rozsah:
Minimálne 40 číslovaných strán  (t.j. počet listov od obsahu práce až po kapitolu použitej literatúry a príloh).

Číslovanie:
Číslujú sa stránky počínajúc obsahom práce (strana č. 1), číslo strany sa uvádza v dolnej časti (päta) stránky, najlepšie na pravom okraji alebo v strede. Číslovanie pokračuje v kapitolách práce, zaradených hneď za obsahom v poradí:
- zoznam ilustrácií a tabuliek, zoznam skratiek a symbolov, slovník termínov (každá z týchto kapitol sa začína
   nadpisom na samostatnej stránke),
- text práce: úvod, jadro, záver (súčasťou jadra môže byť popis prípadu, vyhodnotenie dotazníka,
   fyzioterapeutický plán a pod.) 
- zoznam bibliografických odkazov, prílohy.
Celostránkové obrázky v texte sa započítavajú do stránkovania aj vtedy, keď na ne nie je možné umiestniť číslo stránky (pre veľkosť obrázku).

Nečísluje sa:
- obal (dosky), 
- titulný list a voľný list (resp. dva listy) pred ním,
- čestné prehlásenie, poďakovanie (ak je súčasťou práce),
- zadanie,
- abstrakt (v slovenskom a inom svetovom jazyku), 
- predhovor (preslov).

7. Hlavné časti záverečnej práce
odporúča sa zaradiť ich v uvedenom poradí):
a) obal (dosky)
b) prebalový volný list – čistý (dodávajú zvyčajne v tlačiarni)
c) voľný list – čistý
d) titulný list
e) errata – vkladajú sa do zviazanej práce, len ak je to potrebné
f) zadanie bakalárskej práce
g) čestné prehlásenie
h) poďakovanie (nie je povinné)
i) abstrakt bakalárskej práce v slovenskom a anglickom / nemeckom jazyku
j) predhovor
k) obsah
l) zoznam príloh (podľa potreby)
m) zoznam ilustrácií a tabuliek (podľa potreby)
n) zoznam skratiek, symbolov a jednotiek (podľa potreby)
o) slovník použitých termínov (podľa potreby)
p) text bakalárskej práce s úvodom a záverom
q) zoznam použitej literatúry
r) prílohy

a) Obal
Práca má tvrdý predný a zadný obal. Odporúčané je písmo Times New Roman alebo Arial, je odporúčaná (nie povinná) aj veľkosť písma, ako aj jeho formát (Bold = tučné písmo) Predpísané údaje na prednom obale sú tieto §  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (4 cm od hornej hrany listu, písmo 20) §  Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (6 cm od hornej hrany listu, písmo 18) §  názov práce ( 12 cm od hornej hrany listu, písmo 20) §  typ práce „Bakalárska práca“ (18 cm od hornej hrany listu, písmo 16) §  miesto (Piešťany, ) a rok vydania práce (4 cm od spodnej hrany vľavo, písmo 16) §  meno a priezvisko autora práce (4 cm od dolnej hrany vpravo, písmo 16).

b) Titulný list
Na obsah a úpravu titulného listu sa vzťahuje medzinárodná norma ISO 1086 : Documentation – Title leaves ofbooks (STN ISO 1086 : Informácie a dokumentácia. Titulné listy kníh), Titulný list má obsahovať tieto údaje (písmo Times New Roman alebo Arial, ako aj  veľkosť písma sú odporúčane - nie povinné): §  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (4 cm od hornej hrany listu, písmo 20) §  Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (6 cm od hornej hrany listu, písmo 18) §  názov práce ( 12 cm od hornej hrany listu, písmo 20) §  typ práce „Bakalárska práca“ (14 cm od hornej hrany listu, písmo 16) §   meno a priezvisko autora (16 cm od hornej hrany listu, písmo 20) §   číslo a názov študijného odboru: 7.4.7   5611700   Fyzioterapia  (19 cm, písmo 14) §   meno vedúceho práce  (7 cm od spodnej hrany listu, písmo 14) §   miesto (Piešťany) a rok (4 cm od spodnej hrany, písmo 14) - všetko Bold, centrálne.

c) Errata (Erratum)
Vkladá sa ako samostatný voľný list za titulný list  §  v prípade potreby sa tu opravia chyby, ktoré autor našiel po vytlačení práce §  v záhlaví sa uvádzajú základné informácie – názov, podnázov, meno autora §  používa sa taký istý typ a veľkosť písma, akým je napísaná práca.
Vzor:
Strana                         Riadok                     Chybne                       Správne
21                                 3                               fyzterpia                     fyzioterapia

d) Zadanie
Zadanie záverečnej práce musí byť súčasťou každého exempláru záverečnej práce. K forme a obsahu zadania je informácia uvedená vyššie.
Upozornenie: Názov zviazanej bakalárskej práce musí byť totožný s názvom uvedeným v zadaní k práci (Názov témy).

e) Čestné prehlásenie
Na samostatnej strane za abstraktom sa uvádza čestné prehlásenie, týkajúce sa originálnosti práce, copyrightu a autorského zákona, ktoré autor práce vlastnoručne podpisuje.
Vzor:
Čestné prehlásenie:
Čestne prehlasujem, že som celú záverečnú prácu vypracoval (a) samostatne s použitím uvádzanej odbornej literatúry.

Piešťany dátum                                                                       vlastnoručný podpis

f) Poďakovanie
Nie je povinnou súčasťou práce.
Na samostatnej strane za čestným vyhlásením sa môže umiestniť poďakovanie napr. vedúcemu práce, prípadne ďalším konzultantom, odborníkom, etc. za pripomienky a za odbornú pomoc pri vypracovaní práce.

g) Abstrakt
Na obsah a úpravu abstraktu sa vzťahuje medzinárodná norma ISO 214:
- v každom exemplári záverečnej práce musí byť zviazaný abstrakt v slovenskom aj anglickom, resp. nemeckom
   jazyku (výnimočne – so súhlasom vedúceho katedry -    v inom svetovom jazyku),
- každý abstrakt sa umiestňuje na samostatnú (novú) stranu, v rozsahu 250 až 500 slov (nemá presiahnuť jednu
   stranu),
- v texte abstraktu je potrebné uviesť stručný a výstižný obsah bakalárskej práce, jej cieľ a výsledok, pričom
   treba prehľadnou formou uviesť hlavné charakteristické znaky práce, aby si čitateľ mohol utvoriť obraz
   o rešeršnej, teoretickej a praktickej stránke príslušného problému,
- neobsahuje dodatočný výklad, ani hodnotiace stanovisko autora,
- ak má práca aj praktickú časť, napríklad prieskum, uvádzajú sa údaje o cieľoch práce, metódach, výsledkoch
   a záveroch práce,
- text sa píše súvislo ako jeden odstavec, pri štylizácii sa používajú celé vety, slovesá v činnom rode a tretej
   osobe (... autor uvádza...), používa sa odborná terminológia,
- menej zvyčajné termíny, skratky a symboly sa pri prvom výskyte v texte definujú
- forma abstraktu:
   · do stredu strany sa uvedie názov Abstrakt, nasleduje prázdny riadok
   · bibliografická identifikácia (údaje o práci – nižšie), za ňou prázdny riadok
   · text abstraktu (za ním prázdny riadok)
   · kľúčové slová: jedno- alebo viacslovné výrazy, vyjadrujúce tému práce. každé kľúčové slovo začína veľkým
     písmenom, za ním nasleduje bodka
Vzor:

                                                             A B S T R A K T

Múdra, Filoména: Rehabilitácia pacientov po operácii kolena. [Bakalárska práca]. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie; vedúci práce: Prof. MUDr. Ján  Šťastný, PhD. Trnava: UCM, 2012, 61 s.

Vlastný text abstraktu .....

Kľúčové slová:  Fyzioterapia. Zlomenina. Tibia, adď.

h) Predhovor
Nepovinná časť práce, na samostatnej strane (rozsah maximálne jedna strana), §  základná charakteristika záverečnej práce, dôvody napísania práce a voľby témy, §  definuje sa hlavná téma, predmet práce alebo prieskumu, kazuistiky, použité metódy, cieľ a význam, §  uvádza, komu je práca určená,  kto a ako by ju mohol použiť v praxi, §  môže obsahovať informácie o poskytnutí pomoci, o prínose autora a pod. §  text sa formuluje v prvej osobe:  „... rozhodol som sa ... uvádzam ... myslím si ...“ (V prvej osobe nie je možné písať ostatné časti textu práce).

i) Obsah
Neobsahuje názvy strán, ktoré sú v práci zaradené pred stránkou „Obsah“ (napr. názvy: prehlásenie, abstrakt, zadanie, poďakovanie, ...), §  uvádza názvy ďalších časti textu nasledujúcich za stránkou obsah (zoznamy, slovníky, kapitoly), §  názvy kapitol aj podkapitol uvádza vždy s príslušným číslom strany, §  je vhodné, ak je súčasťou názvu kapitoly (podkapitoly) aj jej číslo: napr.  1.2.5  Pasívne cvičenia 46,  číslovanie kapitol a podkapitol sa vykonáva následovne: §  používajú sa arabské číslice, §  hlavné kapitoly (prvá úroveň) sa číslujú postupne, začína sa od  1. §  hlavná kapitola sa môže rozložiť na podkapitoly (druhá úroveň), §  podkapitoly sa číslujú postupne od 1. §  medzi číslicami označujúcimi úrovne sa píše bodka (bez medzier), §  za číslom označujúcim poslednú úroveň sa bodka nedáva, §  medzi číselným označením a nadpisom sa vynechávajú najmenej dve medzery.
Vzor:
1. kapitola (názov)
1.1 podkapitola (názov)
1.2 podkapitola (názov)…………
1.3 iná podkapitola
1.3.1 pod pod kapitola
1.3.2       ………
2. kapitola (názov)

j) Úvod práce
Hlavný text začína úvodom na novom liste, obsahuje:
- stručný a výstižný opis problematiky, oboznamuje s významom a cieľom práce,
- informácie o najdôležitejších použitých zdrojoch, o použitých metódach,
- teoretické východiská skúmania problému, ich súvislosti a stav doterajšieho poznania (riešenie problematiky
   doma a v zahraničí),
- údaje, či sa daná práca odlišuje od doteraz publikovaných prác, ako na ne nadväzuje a čo nové prináša.

k) Jadro práce
Môže mat iba teoreticku časť, alebo teoretickú aj praktickú časť:
- v teoretickej časti je stručne a výstižne popísaná problematika podľa súčasného stavu poznania vedy a praxe,
   pričom autor nezaujíma k spracovávanej téme vlastné stanoviská,
- teoretická časť by mala tvoriť menej ako polovicu textu práce,
- v praktickej časti práce má autor preukázať schopnosť aplikovať teoretické poznatky a prezentovať vlastný  
   názor pri interpretácii zistení a formulácií záverov a odporúčaní,
- text má mať logickú štruktúru, kapitoly obsahovo na seba nadväzujú,
- práce s praktickou časťou (viď vyššie časť "charakter práce") môžu v praktickej časti práce nepovinne
   obsahovať:
   • popis prípadu – obsahovo nadväzujúci na tému práce,
   • fyzioterapeutický plán (teoretický, alebo priamo z praxe),
  • prieskum (napr. dotazníkovou metódou) s jeho vyhodnotením (slovným, prípadne aj percentuálnym
     – ak obsahuje merateľné parametre a počet sledovaní je najmenej 61 a viac), ako aj so stručným
     komentárom k získaným výsledkom. Vedecké štatistické  vyhodnotenie sa v prieskume neodporúča

l) Záver
- stručne zhŕňa dosiahnuté výsledky a komentuje možnosti ich využitia v praxi,
- uvádza, do akej miery práca spĺňa požiadavky zadania (prípadne v čom sa od zadania odchýlila pri jej
   spracovaní),
- môže uvádzať, aké nové problémy z práce vyplývajú,
- rozsah by nemal byť viac ako 1-1½ strany.

m) Zoznam bibliografických odkazov.
- uvádzajú a všetky v práci citované dokumenty,
- začína na novej strane za hlavným textom (záverom) práce,
- odporúča sa 15 a viac citácií (tretina nie starších ako 5 rokov), minim počet  je 10,
- v prípade citovaných e-mailových „linkov“ je treba vždy s textom “linku“ uviesť aj identifikovateľný zdroj textu
   a jeho autora, resp. autorov (viď na konci textu Príloha č. 2).

 n) Prílohy
- každá príloha sa začína na novej strane a je označená samostatným veľkým písmenom (Príloha A, Príloha B, atď.),
- číslovanie strán v prílohách nadväzuje na priebežné číslovanie strán hlavného textu a zoznamu literatúry,
- prílohy je potrebné zoskupovať podľa druhov, pri každej prílohe sa uvádza prameň
- medzi prílohy patrí napr.:
   • doplnkové ilustrácie alebo tabuľky
   • formuláre (dotazníkov, rozhovorov), pozorovacie hárky
   •necitovaná, relevantná literatúra k predmetu práce poskytujúca doplňujúce informácie k téme

o) Dôležité odporúčania pre študentov
- popis prípadu (prípadová štúdia, kazuistika) je opísanie priebehu ochorenia jedného pacienta z vlastnej praxe
   študenta, nie je potrebné popisovať dvoch a viac pacientov,
- hypotézy sa formulujú pri prieskume (najmenej 60 probandov), nie pri kazuistike,
- veľký počet otázok v dotazníku komplikuje jeho štatistické vyhodnotenie, preto zvoľte rozumný počet otázok
   (do 15 maximálne, radšej menej), rovnako sa vyvarujte veľkého počtu odpovedí v jednej otázke (optimálne
   do 5),
- dôsledne dbajte na to, aby práca obsahovala to, čo má byť jej obsahom podľa zadania,
- v práci nemiešajte v jednej kapitole teoretické poznatky s praktickými návodmi,
- pri spojení textov viacerých autorov do teoretickej časti môže byť jeho súčasťou aj Vaše osobné hodnotenie
   popisovaného javu (komentár),
- pri uvádzaní citácií presne dodržujte inštrukcie, neimprovizujte,
- minimálny počet citácií nie je určený, ale menej ako 10 nie je dobrou vizitkou autora,
- snažte sa citovať aj novšie literárne zdroje (posledných 5 rokov),
- pri citáciach z webu okrem webovej adresy vždy uveďte aj názov a autora textu,
- dôsledne sa v práci vyvarujte formulácii v prvej osobe (píšem, zhodnotím, ...) a v druhej osobe (vykonávajte,
   cvičte, ...), výnimkou je úvod práce, ktorý je v prvej osobe (o téme píšem preto lebo ...),
- minimálny rozsah práce sa nesnažte nasilu dosiahnuť zaradením obsiahlych klasifikácii chorôb (na niekoľkých
   stranách len jednoslovné heslá v každom riadku ...).

8. Pokyny k prezentácii bakalárskej práce
Prezentáciu bakalárskej práce si študent pripraví v programe Power Point (optimálne pre Windovs XP, prípadne Wiundows 7 - nie vo verzii pre Windows Vista).
Samotná prezentácia trvá cca 5 - 7 minút, k tomu obvykle stačí 7 obrázkov. Možno pripustiť ďalšie 3 – 4, ak je viacero zaujímavých výsledkov práce, nemalo by to ale predĺžiť čas prezentácie:
1. obrázok: Názov práce a autora
2. obrázok: Cieľ práce
3.-5. (9.) obrázok: Najdôležitejšie poznatky o problematike  (heslovite),    z toho 1 – 3 obrázky môžu byť venované
    kazuistike alebo prieskumu
Posledný (prípadne predposledný) obrázok: Záver a Odporúčania pre prax.

Odporúčania pre prípravu prezentácie:
a) na jednom obrázku uvádzame (okrem názvu) iba 7 - 10 riadkov, vtedy je optimálna veľkosť písma (28 – 32),
    nepoužívať písmo menšie než 20,
b) odporúča sa len jeden font pre písmo (Arial, Times New Roman, prípadne podobné) – exotické fonty majú
    problém so slovenskou diakritikou,
c) Je výhodné menej nápadné pozadie (na nehomogénnom pozadí sa stráca text), dôležitý je dostatočný
    kontrast písma a pozadia,
d) animácia textu po riadkoch je zbytočná - zdržiava a odpútava pozornosť,
e) hudobný doprovod a zvukové efekty sú nevhodné,
f) prínosom sú obrázky a schémy (tabuľky len pri dostatočnej veľkosti písma).

Samotná prezentácia:
a) prezentujúci pozerá na poslucháčov, na plátno, prípadne do poznámok (najlepšie na kartičkách A5 „na šírku“
    ku každému obrázku – s dostatočne veľkými písmenami),
b) stručný text na kartičkách má byť cielene vytvorený k prezentácii, neodporúča sa čítať sprievodný text
    k obrázkom priamo z textu práce (je príliš podrobný).
c) prezentácia je v 1. osobe množného čísla (.... v práce sa zaoberáme ...)
d) pred prezentáciou je vhodné preskúšať si načítanie súboru do PC.

Použitá literatúra:

MEŠKO, Dušan, KATUŠČÁK, Dušan, FINDRA, Ján a kolektív: Akademická príručka.
Martin : Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6

Základné náležitosti záverečných prác

zakladne_nalezitosti_zaverecnych_prac_2016.docx  –  137,9 KB

Smernica o plagiátorstve

2019_smernica_o_plagiatorstve.pdf  –  557,2 KB