Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
ŠVOČ

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

                                                               Stručná informácia o ŠVOČ

Študentská vedecká a odborná činnosť (ďalej ŠVOČ) je forma, pomocou ktorej rozvíjajú svoje predpoklady pre vedecko-výskumnú a odbornú činnosť študenti Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM.

Študentská vedecká a odborná činnosť sa realizuje na katedrách alebo na celom inštitúte ako výberová činnosť študentov pod odborným vedením pedagógov a vedeckých pracovníkov.

Výsledky svojej činnosti prezentujú študenti každoročne na katedrách, postupujúci študenti na konferencii v rámci celého IFBLR eventuálne na medzi fakultnej alebo celoštátnej konferencii.

Študentskú vedeckú a odbornú činnosť riadi na IFBLR Rada ŠVOČ, ktorá je zložená z delegovaných zástupcov katedier a študentov. Rada ŠVOČ zodpovedá za realizáciu konferencie ŠVOČ na IFBLR a tiež za vyslanie jej víťazov na vyššie kolá konferencií (medzi fakultná, celoštátna).

Predsedom Rady ŠVOČ je na fakultách prodekan pre vedu a výskum, na IFBLR to môže byť vedúci katedry alebo zástupca riaditeľa IFBLR.

Rada ŠVOČ vyhlasuje spravidla v novembri termín konferencie ŠVOČ na IFBLR, ktorá sa uskutoční najneskôr v apríli - máji nasledujúceho kalendárneho roka. Vydá pokyny pre prvé kolo konferencie, upresní termín konania, súťažné sekcie, charakter písomných prác a vystúpení a formu odovzdania prác, kritériá ich hodnotenia a iné. Tieto pokyny zverejní na webovej stránke IFBLR.

Rada ŠVOČ každoročne predkladá vedeniu IFBLR návrh na finančné ohodnotenie najlepších účastníkov konferencie (alebo jej sekcií).

Rada ŠVOČ podáva návrh na účasť zahraničných účastníkov na konferenciu ŠVOČ na IFBLR a pripravuje návrh na vyslanie účastníkov konferencie na vyššie kolá konferencií.

Rada ŠVOČ predkladá návrh na realizáciu ŠVOČ a potom aj správu o hodnotení priebehu konferencie a o jej výsledkoch vedeniu IFBLR.      

SVOC_SPRAVA_WORD.doc

SVOC_SPRAVA_WORD.doc  –  111,0 KB

Prihláška ŠVOČ

prihlaska_SVOC.docx  –  133,8 KB

Pokyny ŠVOČ

Pokyny_SVOC_IFBLR.docx  –  49,6 KB

Témy ŠVOČ 2019/2020

SVOC__2019_2020_temy (1).xlsx  –  9,0 KB