Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Organizačný poriadok

Organizačný poriadok
Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
2017

§ 1. Úvodné ustanovenia
1) Organizačný poriadok Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (ďalej len ,,IFBLR“ alebo
    ,,inštitút“) vymedzuje organizačnú štruktúru IFBLR Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „UCM“) a
    pôsobnosť jeho útvarov.
2) Vydáva ho rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
3) Organizačný poriadok IFBLR je záväzný pre členov akademickej obce UCM a zamestnancov IFBLR, ostatných
    zamestnancov UCM, vrátane tých, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
    pracovného pomeru.

§ 2. Orgány a organizačná štruktúra IFBLR
1) Orgánmi inštitútu sú:
    a) riaditeľ,
    b) kolégium riaditeľa.
2) IFBLR sa člení na tieto organizačné útvary:
    a) kancelária riaditeľa,
    b) katedry.
3) Kolégium riaditeľa zriaďuje riaditeľ inštitútu a tvoria ho: riaditeľ inštitútu, zástupcovia riaditeľa inštitútu,
    vedúci katedier, vedúci pedagógovia pre praktickú výučbu, hospodársko-správny pracovník a vedúci komisií.

§ 3. Kancelária riaditeľa
1) Kancelária riaditeľa zabezpečuje najmä hospodársky, správny a administratívny chod IFBLR.
2) Vykonáva najmä túto agendu:
    a) komplexne zabezpečuje chod kancelárie riaditeľa, vrátane jej samostatného materiálno-technického
       zabezpečenia;
    b) zabezpečuje informácie potrebné pre činnosť riaditeľa;
    c) pripravuje a zabezpečuje podklady pre rozhodovanie riaditeľa;
    d) vedie harmonogram pracovných rokovaní riaditeľa;
    e) pripravuje a zabezpečuje prijímanie stránok riaditeľom;
    f) prijíma, eviduje a expeduje poštu inštitútu, riaditeľa a zástupcov v papierovej i elektronickej forme;
    g) samostatne pripravuje rutinnú korešpondenciu riaditeľa;
    h) vedie spisový archív agendy riaditeľa;
    o) zabezpečuje organizovanie zasadnutí poradného orgánu riaditeľa;
    p) vypracúva systém propagácie vedeckých, pedagogických a ostatných aktivít IFBLR a zabezpečuje jeho
       realizáciu;
    q) zabezpečuje spoluprácu s tlačou a ostatnými masovokomunikačnými prostriedkami;
    r) podieľa sa na príprave spoločenského programu pre zahraničné návštevy;
    s) zabezpečuje rokovania o medzinárodnej spolupráci;
    t) zabezpečuje kontakt medzi IFBLR a tretími osobami;
    u) zabezpečuje spoluprácu s tlačou a ostatnými masovokomunikačnými prostriedkami, organizuje tlačové
        konferencie riaditeľa IFBLR;
    v) zabezpečuje informovanosť verejnosti prostredníctvom webovej stránky IFBLR;
    w) vykonáva ďalšie úlohy a činnosti súvisiace s činnosťou inštitútu.
4) Agendu Kancelárie riaditeľa zabezpečuje Hospodársko-správny pracovník, Asistent riaditeľa, Asistenti
    katedier, Referent knižnice, Referent pre styk s verejnosťou/projektový manažér.

§ 4. Katedry
1) Katedry IFBLR sú základné výchovno-vzdelávacie a vedeckovýskumné pracoviská inštitútu. Zriaďuje ich rektor
    UCM po prerokovaní v Kolégiu rektora. Pri zriaďovaní musí byť uvedená ich úloha v pedagogickom a
    vedeckovýskumnom procese a ich kompetencia vo vedných odboroch.
2) Okruh pôsobnosti katedier môže zahrňovať celý vedný odbor, špeciálnu časť vedného odboru alebo viac
    vedných odborov, kde sa realizuje interdisciplinárna výchova študentov.
3) Katedru riadi vedúci katedry. Funkcia vedúceho katedry sa obsadzuje na základe výsledku výberového
    konania. Funkčné obdobie vedúceho katedry je najviac štvorročné. Vedúci katedry je oprávnený konať
    v mene inštitútu len vo veciach, ktoré mu riaditeľ určí písomným rozhodnutím.
4) Vedúci katedry riadi vedecko-pedagogickú, organizačnú, hospodársku a administratívnu činnosť katedry
    a zodpovedá za ňu riaditeľovi IFBLR.
5) Vedúci katedry najmä:
    a) organizuje plnenie vzdelávacích úloh katedry a zodpovedá za ich kvalitu,
    b) organizuje vedecký výskum katedry a zodpovedá za neho,
    c) predkladá návrhy na personálne a materiálne zabezpečenie plnenia úloh katedry,
    d) zabezpečuje efektívne využívanie a ochranu majetku zvereného katedre,
    e) hodnotí činnosť katedry a jej členov,
    f) zabezpečuje spoluprácu s inými inštitúciami a osobami v Slovenskej republike a v zahraničí, ako aj s
       medzinárodnými organizáciami.
6) V záujme zabezpečenia organizačnej a administratívnej činnosti katedry môže na katedre pôsobiť tajomník
    katedry. Tajomníka katedry ustanovuje riaditeľ inštitútu na návrh vedúceho katedry.
7) Ak nie je zabezpečený výkon práv a povinností vedúceho katedry, riaditeľ môže riadením katedry poveriť
    osobu z radov učiteľov alebo vedeckých pracovníkov na katedre do ustanovenia vedúceho katedry , a to po
    riadnom výberovom konaní.
8) Na IFBLR pôsobia tieto katedry:
    a) katedra fyzioterapie,
    b) katedra rádiológie.

§ 5. Riadenie IFBLR
1) IFBLR riadi riaditeľ v medziach stanovených Štatútom UCM, Organizačným poriadkom UCM, Štatútom IFBLR,
    inými vnútornými predpismi UCM a osobným rozhodnutím rektora.
2) Riaditeľ za svoju činnosť zodpovedá rektorovi UCM.
3) Riaditeľa zastupujú v ním určenom rozsahu zástupcovia riaditeľa inštitútu, menovaní riaditeľom inštitútu.
4) Na IFBLR pôsobia komisie ako poradné orgány riaditeľa a vedúcich katedier. Sú to:
    a) komisia pre výchovno-vzdelávaciu činnost, akreditáciu a rozvoj,
    b) komisia pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu,
    c) komisia pre praktickú výučbu,
    d) komisia pre zahraničnú spoluprácu,
    e) komisia pre projektový manažment a publicitu.
5) Pracovné činnosti, ktoré vykonávajú vedúci komisií menovaní riaditeľom inštitútu, sú upravené v ich
    pracovných náplniach.

§ 6. Záverečné ustanovenia
1) Tento Organizačný poriadok IFBLR nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania rektorom UCM dňa
    13.06.2017.
2) Neoddelieteľnou prílohou je schematické znázornenie organizačnej štruktúry IFBLR.
3) Platnosťou a účinnosťou tohoto vnútorného predpisu sa zároveň ruší platnosť a účinnosť Organizačného
    poriadku Inštitútu, fyzioterpaie, balneológie a liečebnej rehabilitácie zo dňa 09.06.2015.

                                                                                              Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.
                                                                                                         rektor UCM v Trnave