Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Institute of Physiotherapy, Balneology and Medical Rehabilitation

Meniny má:
Štefánia
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Kto sme

Poslaním Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (IFBLR) ako súčasti Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) je rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov a tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti, v duchu národných a všeľudských humanistických a demokratických tradícií. Svojou činnosťou inštitút prispieva k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry celej spoločnosti a súčasne prispieva k zvyšovaniu vedeckej a hospodárskej úrovne spoločnosti. Inštitút zabezpečuje čo najkvalitnejšiu úroveň vzdelávania študentov v dvoch študijných odboroch – fyzioterapia a rádiologická technika. Oba odbory vychovávajú absolventov do praxe, pretože po odborníkoch týchto profesií je doslova hlad na trhu práce u nás, ale aj v zahraničí.

IFBLR je mladá vysoká škola, ktorá disponuje vhodným priestorovým, technickým a personálnym vybavením, aby svoje poslanie mohla úspešne naplniť. Hlavné sídlo je v Piešťanoch na Rázusovej ulici v peknej rekonštruovanej historickej budove, kde sú vhodné výučbové priestory. Situovanie Inštitútu do Piešťan je príznačné, pretože ide o svetoznáme kúpeľné mesto. Štúdium prebieha pod vedením skúsených pedagógov, externe prednášajú aj špičkoví odborníci z iných zariadení. Praktické vyučovanie prebieha v zmluvných zdravotníckych zariadeniach, napr. v Piešťanoch, Trnave, Bratislave, Kováčovej a ďalších. Študenti sa majú možnosť okrem štúdia zapájať do vedeckej činnosti, zúčastňovať sa odborných kongresov a sympózií, absolvovať zahraničné praxe. IFBLR organizuje a podporuje aj spoločenské a športové aktivity.

Absolventi študijného odboru fyzioterapie sa naučia samostatne diagnostikovať a liečiť poruchy pohybového aparátu a pomáhajú aj pri liečbe mnohých iných ochorení. Uplatnia sa na rehabilitačných oddeleniach, ambulantných centrách, kúpeľníctve, fitnes štúdiách, agentúrach ošetrovateľskej starostlivosti a ďalších.

 Absolventi odboru rádiologická technika sa stávajú vyhľadávanými pracovníkmi v nemocniciach, poliklinikách a špecializovaných diagnostických centrách. Ovládajú prácu s náročnými sofistikovanými prístrojmi, ako sú napr. magnetická rezonancia, počítačová tomografia, ultrasonografia, technológie nukleárnej medicíny a ďalšie.

Abslovnenti špecializačného odboru Master of Public Health sú stávajú odborníkmi pre riadenie a sú schopní aplikovať získané manažérske vedomosti a zručnosti v praxi. 

Absolventi špecializačného odboru Fyzioterapia v športe a telovýchove sa stávajú odborníkmi, ktorí sú  zameraní na vykonávanie špecializovaných pracovných činnosti.

HISTÓRIA

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (IFBLR) ako súčasť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) bol založený 2. mája 2005. Sídlom IFBLR sa stali Piešťany, svetoznáme kúpeľné miesto, kam fyzioterapia, rehabilitácia a balneológia organicky patria. Výber sídla IFBLR bol podmienený nielen tradíciou kúpeľníctva v meste Piešťany, ale aj záujem o rozvoj vysokého školstva v meste. IFBLR sídli v peknej historickej budove v centre Piešťan na Rázusovej ul. 14.

Jediný študijný program v akademickom roku 2005/2006, teda prvý rok pôsobenia IFBLR, bola fyzioterapia na úrovni prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania s absolventským titulom bakalár (Bc.). Organizačne bolo vytvorených päť katedier: Katedra predklinických odborov, Katedra klinických odborov, Katedra fyzioterapie, Katedra humanitných disciplín a Katedra supervízie. Už prvý akademický rok sa na Inštitút prihlásilo viac ako 200 študentov. Prvým riaditeľom IFBLR sa stal prof. MUDr. Jozef Novotný, CSc., a garantom odboru prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., a o rok neskôr doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.

V roku 2008 sa riaditeľom stal MUDr. Jozef Beňačka, PhD., a zástupcom riaditeľa MUDr. Jozef Haring, PhD. V tomto roku došlo aj ku zmenám v štruktúre organizácie – zlúčili sa niektoré katedry, a tak vznikli Katedra predklinických a humanitárnych odborov (vedúci doc. Leon Langšádl, CSc.) a Katedra klinických odborov a fyzioterapie (vedúca prof. MUDr. Mária Kovářová, CSc.). V tom čase sa okrem interných pedagógov do výučby zapojili aj externí odborníci zo špičkových slovenských pracovísk, ako sú Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch, Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakultná nemocnica Trnava, Nemocnica A. Wintera v Piešťanoch a viaceré súkromné rehabilitačné pracoviská. Tým sa výučba dostala na vyššiu úroveň, najmä jej praktická časť. Na IFBLR začali prednášať odborníci z rôznych krajín, napr. Číny, USA, Talianska, Rakúska, Izraela, Českej republiky. Od roku 2010 Inštitút vydáva vlastný odborný časopis Slovak Journal of Health Sciences, ktorý vychádza 2x ročne a od roku 2015 aj v anglickej verzii.

V roku 2012 sa výučba rozšírila o ďalšie dva študijné odbory – rádiologická technika a verejné zdravotníctvo. Garantom prvého sa stal prof. MUDr. Jiří Neuwirth, PhD., z Prahy, druhého prof. MUDr. Mária Kovářová, CSc. Tým došlo aj k organizačnej zmene – vytvorili sa Katedra klinických disciplín a rádiológie (vedúci doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD.), Katedra verejného zdravotníctva (vedúca prof. MUDr. Mária Kovářová, CSc.), Katedra fyzioterapie (vedúci MUDr. Jozef Haring, PhD.) a Katedra predklinických disciplín (vedúci doc. Leon Langšádl). V tom čase stúpal počet záujemcov a na IFBLR študovalo vyše 400 poslucháčov.

V roku 2015 sa riaditeľom stal MUDr. Juraj Štofko, PhD. V tom čase už bolo rozhodnuté o zrušení výučby odboru verejné zdravotníctvo pre nízky počet záujemcov. Opäť došlo k organizačným zmenám – vytvorili sa dve katedry podľa jednotlivých odborov, t.j. Katedra fyzioterapie (vedúci doc. Jozef Lukáč, PhD.) a katedra rádiológie (vedúci MUDr. Andrej Klepanec, PhD.). Vytvorila sa aj funkcia vedúceho pedagóga pre praktickú výučbu fyzioterapie (PhDr. Eva Vaská, MPH.) a vedúceho pedagóga pre praktickú výučbu rádiologickej techniky (Bc. Soňa Liptáková). Vedenie IFBLR predstavujú zástupyňa pre pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu (Mgr. Jana Koišová, PhD.), zástupca riaditeľa pre liečebno-rehabilitačnú starostlivosť (MUDr.Jozef Haring), vedúci katedier, vedúci pedagógovia pre praktickú výučbu a hospodársko-správny pracovník (PhDr. Andrea Pristachová, MBA).  V roku 2015 Inštitút prešiel úspešne procesom akreditácie pre oba študijné programy na úrovni bakalárskeho štúdia na ďalších 6 rokov. Od roku 2017 Inštitút poskytuje aj vzdelávanie na úrovni magisterského štúdia pre ŠP fyzioterapia. Od roku 2017 bolo Inštitútu priznané právo uskutočňovať akreditované špecializačné programy v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut v odbore MPH a Fyzioterapia v športe a telovýchove. 

Inštitút vytvára dobré podmienky pre teoretickú aj praktickú prípravu študentov – pre teoretickú výučbu sú k dispozícii tri veľké posluchárne s kapacitou od 60 do 120 poslucháčov, štyri menšie učebne a učebňa informatiky – všetky vybavené audiovizuálnou technikou. Aktuálne sa zabezpečuje nová špičková technika pre elektronické vzdelávanie a elektronické skúšanie. Študenti Inštitútu môžu absovlovať tabletové bezpapierové ekotesty na 100 tabletoch súčasne. Pre praktickú výučbu sú vybudované špeciálne učebne jednotlivých odborných predmetov, ktoré sú vybavené potrebným zariadením – masážnymi stolmi, početnými názornými a rehabilitačnými pomôckami. Inštitút má vlastné fitnes centrum pre študentov.

Na Inštitúte aktuálne študuje vyše 700 študentov v dennej aj externej forme s veľkou prevahou záujemcov o fyzioterapiu. Pred prijímacími pohovormi je možné absolvovať prehliadku v rámci tzv. Dňa otvorených dverí, ako aj dvojdňový prípravný kurz. Okrem samotného štúdia je možné zapojiť sa do početných mimoštudijných aktivít, napr. Študentská vedecká a odborná činnosť, Detská univerzita, Univerzita tretieho veku, športových a kultúrnych podujatí.

Študenti majú počas akademického roka veľké možnosti ubytovania a stravovania. K dispozícii sú internáty UCM aj iných vysokých a stredných škôl za veľmi dobrých finančných podmienok. Obľúbené je aj ubytovanie na súkromí, pretože počas školského roka v Piešťanoch nie je tzv. kúpeľná sezóna, čomu zodpovedajú aj priaznivé ceny. UCM študentom prispieva aj na stravu.

Inštitút má do budúcnosti ďalšie ambíciu, napr. akreditovať aj tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania (PhD.), a organizovať špecializačné kurzy, nadstavbové štúdium a ďalšie.