Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Anotácie predmetov

7.4.8   Rádiologická technika

Anatómia, histológia a embryológia
Cieľ predmetu:  Pochopenie vzájomného vzťahu štruktúry a funkcie ľudského organizmu ako základ pre rádiologickú anatómiu. Pochopiť vzájomný vzťah organizácie ľudského organizmu od jeho počatia – bunka, tkanivo, orgán, ľudský organizmus. Hlavný dôraz je kladený na morfológiu orgánov a systémov.

Anglický jazyk
Cieľ predmetu: Rozvíjať rečové zručnosti študentov, aby mohli samostatne pracovať s odbornou literatúrou, dokumentmi a dohovoriť sa s kolegami a pacientmi z iných krajín.

Aplikovaná matematika
Cieľ predmetu:  Poskytnúť študentom možnosti rozšírenia statického, stredoškolského spôsobu matematického myslenia a znalostí zo  stredoškolskej matematiky na báze infinitezimálneho počtu, základov lineárnej algebry a algebrických štruktúr, základov štatistiky a obyčajných diferenciálnych rovníc. Na tomto teoretickom základe majú študenti získať  schopnosti tvorby jednoduchých spojitých a diskrétnych modelov.  Na cvičeniach sa aplikujú teoreticky odprednášané témy tak, aby poslucháči boli schopní  na záver riešiť jednoduché praktické aplikácie.

Chémia a biochémia
Cieľ predmetu: Osvojenie poznatkov o vzťahu štruktúry, vlastností a biologickej aktivite anorganických a organických látok za účelom komplexného chápania metabolických procesov organizmu.

Chirurgia
Cieľ predmetu: Naučiť študentov pochopiť význam  a základné postupy invazívnej medicíny pri náprave poškodení  a odozve organizmu na ochorenia. S dôrazom na možnosti modernej diagnostiky a liečby v chirurgii.

Epidemiológia a hygiena
Cieľ predmetu:  je oboznámiť poslucháča so základmi epidemiológie a hygieny v rozsahu nutnom na vykonávanie činností v odbore rádiologická technika.

Farmakológia
Cieľ predmetu:  Cieľom je naučiť poslucháčov základom všeobecnej farmakológie a získať vedomosti o základoch účinkov liekov a kontrastných látok pre výkon rádiologickej praxe

Francúzsky jazyk
Cieľ predmetu: je naučiť študenta systematizovať, precvičovať a upevňovať vedomostí vo voliteľnom francúzskom jazyku so zameraním na základnú hovorovú komunikáciu a prácu s jednoduchým textom.

Fyzika
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s princípmi fyziky, ktoré popisujú základné mechanizmy biologických procesov, a ktoré sa uplatňujú v praxi pri práci s pacientom a pri práci s používanou prístrojovou technikou.

Fyziológia a patologická fyziológia
Cieľ predmetu: je oboznámiť študenta so základnou a funkčnou fyziológiou bunky, centrálneho a periférneho  nervového systému, metabolickými princípmi ako aj funkčnými poruchami, celulárnymi a molekulovými mechanizmami vzniku a rozvoja patologických procesov prebiehajúcich v chorom organizme.

Gynekológia a pôrodníctvo
Cieľ predmetu: Osvojiť si vedomosti z gynekológie a pôrodníctva zodpovedajúce bakalárskemu štúdiu a potrebám rádiologickej diagnostiky. Rádiologická  a ultrazvuková diagnostika pri jednotlivých chorobných stavoch, riziká rádiodiagnostiky, princíp ALARA.

Informačné technológie v rádiológii
Cieľ predmetu:  Poskytnúť študentom prehľadové informácie o aplikáciách informačných technológii v zdravotníctve (Nemocničné informačné systémy, manažérske systémy, systémy plánovania pacientov, PACS DICOM).

Informatika a výpočtová technika
Cieľ predmetu: Naučiť študentov samostatne pracovať s PC (kancelársky balík, štatistické spracovanie údajov), s vybranými funkciami Internetu (hlavne pokročilé vyhľadávanie informácií a s operačným systémom Windows). 

Komputerova tomografia
Cieľ predmetu: Predmet zoznamuje s princípmi zobrazovania pomocou počítačovej tomografie. Podrobne sú preberané rôzne typy CT prístrojov, ich historický vývoj a vývoj jednotlivých hlavných súčastí. Ďalej sú v predmete preberané jednotlivé súčasti ich funkcie, vývoj a vplyv na kvalitu a spôsob vyšetrenia.

Komunikácia s chorým
Cieľ predmetu: Sústreďuje pozornosť študentov na komunikáciu so zdravím a chorým  človekom.  Cieľom je naučiť ich chápať vplyv choroby,  trvalých zmien zdravia, zmeny telesnej schémy a sebaobrazu, sebakoncepcie človeka na komunikáciu.

Konvenčná rádiológia
Cieľ predmetu: Získanie základných znalostí o jednotlivých projekciách skeletu, hlavy a  končatín, orgánových projekciách. Zoznámenie s prípravou pacientov k vyšetreniam, s priebehom základných a špeciálnych konvenčných  vyšetrení v rádiológii.  Ďalším cieľom je pochopiť problematiku indikácií k zhotovovaniu röntgenových snímok  a projekcií.

Konverzácia a komunikácia v cudzom jazyku
Cieľ predmetu: upevnenie základných komunikačných zručností, prehĺbenie gramatických štruktúr potrebných pre úspešné zvládnutie jazyka a komunikácie v odbornej terminológii. Práca s odbornými textami, aktualizovanými z internetu.

Latinský jazyk
Cieľ predmetu:  oboznámiť študentov so základmi latinského jazyka, so zameraním na zdravotnícku terminológiu potrebnú pri vykonávaní odbornej praxe.

Letná odborná prax
Cieľ predmetu: je zvládnutie základných rádiologických techník prostredníctvom ich praktického vykonávania na zmluvných pracoviskách. Študenti si zároveň osvoja zásady komunikácie a spolupráce s pacientom.

Magnetická rezonancia
Cieľ predmetu: poskytnúť študentom základné znalosti princípov magnetickej rezonancie a kontrastných látok používaných v magnetickej rezonancii. Popisuje jednotlivé typy sekvencií rádio frekvenčných pulzov, ich výhody a nevýhody. Zhŕňa princípy spektroskopie magnetickou rezonanciou a funkčnej magnetickej rezonancie.

Manažment v zdravotníctve
Cieľ predmetu: Predmet umožňuje študentom  získať teoretické poznatky o princípoch efektívneho riadenia organizácie a praktické zručnosti z manažmentu využiteľných v riadení v zdravotníckom prostredí.

Nemecký jazyk
Cieľ predmetu:  Zvýšiť kvalitu jazykových a rečových schopností (pohotovosť,rýchlosť, správnosť) a tým aj využitia nemeckého jazyka.

Neurológia
Cieľ predmetu: je naučiť študentov základy fyziológie nervového systému, hlave však oboznámiť so základnými patologickými jednotkami a ich diagnostikou pomocou zobrazovacích metód.

Nukleárna medicína
Cieľ predmetu: poskytnúť študentom informácie o základných fyzikálnych princípoch nukleárnej medicíny s diagnostickým aj terapeutickým zameraním. Pochopenie úlohy rádiofarmaka a funkcie jednotlivých prvkov zobrazovacieho systému. Dôležitou súčasťou je oblasť radiačnej ochrany pacienta, ako aj personálu. 

Ortopédia
Cieľ predmetu: je oboznámiť študentov so základmi ortopédie, jej chorobnými jednotkami, ako aj s postupmi pri náprave poškodení a odozve organizmu na ochorenia. Venovať pozornosť možnostiam správnej diagnostiky jednotlivých ochorení pohybového aparátu.

Ošetrovateľstvo
Cieľ predmetu: poskytnúť študentom ucelený prehľad  o organizácii práce na ošetrovacej jednotke lôžkového oddelenia, ako aj o zásadách komunikácie s pacientom na lôžkových a ambulantných pracoviskách. Oboznámiť študentov s ošetrovateľskými postupmi a výkonmi.

Patologická anatómia
Cieľ predmetu: je poskytnúť študentom základné vedomosti zo všeobecnej a špeciálnej patológie v rozsahu potrebnom pre rádiologického asistenta.

Pediatria
Cieľ predmetu: je poskytnúť základné informácie o fyziologických zvláštnostiach dozrievania jednotlivých systémov v detskom veku. Najčastejšie choroby v detskom veku, ich diagnostika, vrátane zobrazovacích metód, neinvazívnych a invazívnych techník, klinická symptomatológia a základy terapeutických  postupov.

Prístrojová technika 
Cieľ predmetu: náväznosti na obsah predmetu rádiologická fyzika sa poskytujú študentom základné informácie o konštrukcii, funkcii a obsluhe rádiologickej techniky pre klasickú rádiológiu. 

Profesijná etika 
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s kľúčovými a aktuálnymi problémami profesijnej zdravotníckej etiky so zameraním na povolanie rádiologického asistenta. Prostredníctvom nich rozvíjať zručnosť rozhodovať sa nielen v dilematických situáciách, ale aj v každodennom živote, poskytnúť určitú orientáciu vo svete a aj v sebe samom a prehĺbiť morálnu zodpovednosť.

Prvá pomoc 
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s cieľmi poskytovania prvej pomoci a napomôcť získať praktické zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci.

Psychoterapia 
Cieľ predmetu: je poskytnúť študentom základné informácie o psychoterapeutických smeroch a školách, poznatky o možnostiach a limitoch jednotlivých prístupov. Naučiť sa využívať prvky psychoterapie pri práci s klientom a odporučiť klienta k odborníkovi.

Radiačná ochrana 
Cieľ predmetu: je zoznámiť študentov so základnými princípmi radiačnej ochrany, s kontrolou a meraniami ožiarených pracovníkov, pacientov a obyvateľov. Poslucháči sú oboznámení s legislatívou, dávkovými limitmi a ich interpretáciou. 

Radiačná onkológia 
Cieľ predmetu: poskytnúť študentom ucelený prehľad o problematike onkologických ochorení, s dôrazom na komplexnú diagnostiku (a miesto zobrazovacích metód  v nej) ako aj komplexnú liečbu (a miesto rádioterapie a rádionuklidových  liečebných metód v procese onkologickej liečby).

Rádiobiológia 
Cieľ predmetu: poskytnúť študentom základné informácie o rádiobiologickej podstate rôznych druhov vonkajšieho radiačného poškodenia a kontaminácii rádioaktívnymi látkami. Predmet sa venuje akútnej a chronickej chorobe z ožiarenia, jej klinickým prejavom, liečbe a prevencii (resp. minimalizácii následkov). Okrajovo sa predmet venuje aj iným neionizujúcim formám žiarení (laser, elektromagnetické pole), ich účinkom, následkom a profylaxii.  

Rádiodiagnostika 
Cieľ predmetu: Je poskytnúť študentom informácie o  histórii oboru, pochopenie princípu a funkcie jednotlivých prvkov rádio diagnostického systému (rentgenka, generátor, film, obrazový zosilňovač, spracovanie a vyhodnotenie obrazovej informácie). Preberajú sa základné princípy a indikácie skiaskopie, skiagrafie vrátane mamografie a dentálnej diagnostiky, ako aj odlišnosti zobrazovacej techniky.

Rádioekológia 
Cieľ predmetu: Je oboznámiť  študentov s vplyvom ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia na životné prostredie, vrátame možnosti ochrany a prevencie. Obsahom predmetu je oboznámenie s prírodnými aj umelými zdrojmi rádioaktivity, transportom rádionuklidov, s chovaním rádionuklidov v ekosystémoch, s vplyvom umelých zdrojov  rádionuklidov  na človeka.

Rádioterapia 
Cieľ predmetu: je poskytnúť študentom úplné informácie o o princípoch využitia ionizačného žiarenia pri liečení zhubných nádorov. Prehľad rádioterapeutických metód sa venuje aj aplikácii  vonkajších zväzkov žiarenia gama a elektrónov, ako aj použitiu rádioaktívnych žiaričov v brachyterapii. Popísaný je lineárny urýchľovač a zariadenie využívajúce Co-60.

Ruský jazyk 
Cieľ predmetu: je rozvíjanie komunikatívnej kompetencie vo vybraných tematických okruhoch. Lexikálno-gramatické cvičenia zamerané na zvládnutie obsahu textov,  na zdokonaľovanie rečových zručností študentov a na nácvik dialógov i monologických výpovedí.  

Seminár k Bc práci 
Cieľ predmetu:  je pripraviť študentov na formálne i obsahové spracovanie podkladov pre bakalársku prácu. Študenti budú schopní: správne definovať problém a formulovať prieskumné otázky. Vypracujú projekt bakalárskej práce. Študenti budú schopní spracovať základnú literatúru ku skúmanej problematike a nadviazať kontakty s pracoviskami, kde budú realizovať vlastný prieskum

Športové (zimné / letné) sústredenie 
Cieľ predmetu:  je využiť poznatky pre zlepšenie výkonnosti a fyzickej zdatnosti. Naučiť sa aplikovať základy strečingu, jednotlivých druhov športov a športových disciplín so zameraním na najviac exponované svalové skupiny a kĺbové spojenia.

Telesná výchova 
Cieľ predmetu:  Oboznámiť študentov s vplyvom pohybovej  činnosti a telesného cvičenia na somatický a funkčný rozvoj človeka. Naučiť ich analyzovať účinok jednoduchých gymnastických pohybov (cvikov) na ľudský organizmus a cielene dávkovať pohybové zaťaženie cvičením.

Topografická anatómia 
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom informácie o zobrazení orgánov a jednotlivých častí tela a ich vzájomnej topografickej súvislosti, a to pomocou klasických RTG snímok, ako aj pomocou CT zobrazení v 3D rekonštrukcii.

Traumatológia 
Cieľ predmetu: Naučiť poslucháčov pochopiť základy diagnostiky a následnej liečby v úrazovej chirurgií a ortopédii.

Ultrazvuková diagnostika 
Cieľ predmetu: poskytnúť študentom komplexné informácie o princípoch ultrazvukového zobrazovania v škále šedi, podať prehľad o indikáciách v jednotlivých medicínskych odboroch, popísať limitácie, artefakty, ako aj novinky a trendy do budúcnosti.

Verejné zdravotníctvo 
Cieľ predmetu: získať základné vedomostí vplyve životného prostredia a pracovného prostredia na ľudský organizmus. Oboznámiť sa s rizikovými faktormi, ich hodnotením a prevenciou. Získať poznatky o štúdiu zdravotného stavu populácie.

Vnútorné a preventívne lekárstvo 
Cieľ predmetu: je oboznámiť študentov s vyšetrovacími metódami, najčastejšími ochoreniami, príznakmi a diferenciálnou diagnostikou vo vnútornom lekárstve, tak aby boli schopní aplikovať získané teoretické poznatky v rádiologickej praxi. Zároveň komplexne preberá princípy primárnej a sekundárnej prevencie ochorení podľa orgánových systémov.

Základy algeziológie 
Cieľ predmetu: poskytnúť študentom ucelený prehľad o možných medikamentóznych aj nemedikamentóznych postupoch pri odstraňovaní a zmierňovaní bolesti limitujúcej liečebnú rehabilitáciu.

Základy práva a medicínske právo 
Cieľ predmetu:  je poskytnúť študentom základné poznatky z právnych predpisov týkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania.

Základy psychológie 
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentovi základné vedomosti zo systému a metód všeobecnej psychológie a poznatky o psychologických problémoch a osobitostiach, s ktorými sa môže absolvent pri výkone praxe stretnúť.

Základy vedeckej práce 
Cieľ predmetu: je nadobudnúť poznatky zo základov vedeckej práce, aplikovať deskriptívne metódy a druhy výskumných metód.

Znaková reč 
Cieľ predmetu:  oboznámenie sa s kultúrnymi, sociálnymi a psychickými osobitosťami sluchovo postihnutých, s výrazovými prostriedkami posunkového jazyka nepočujúcich,  jeho systémovým usporiadaním a možnosťami jeho využitia v komunikačnom procese, a osvojenie si základov posunkového jazyka nepočujúcich do takej miery, aby bol študent schopný pohotovo reagovať na bežné situácie v kontakte s nepočujúcimi.