Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Anotácie predmetov

7.4.7   Fyzioterapia

Anatómia, histológia a embryológia 
Cieľ predmetu: Pochopenie vzájomného vzťahu štruktúry a funkcie ľudského organizmu ako jedinečného a neopakovateľného jedinca, ako racionálny základ pre funkčnú anatómiu. Pochopiť vzájomný vzťah organizácie ľudského organizmu od jeho počatia – bunka, tkanivo, orgán, ľudský organizmus.

Anglický jazyk 
Cieľ predmetu: vyplýva z úlohy  cudzích jazykov v súčasnej spoločnosti, kde sa cudzí jazyk stáva nevyhnutným prostriedkom komunikácie. V rámci predmetu si poslucháči upevnia základy daného jazyka na mierne pokročilej úrovni. Tvorivým prístupom rozvoja rečových zručností si postupne vybudujú mechanizmus samo štúdia, aby mohli samostatne pracovať s cudzojazyčnou odbornou literatúrou, dokumentmi a zároveň sa dohovoriť s kolegami z iných krajín, porozprávať o svojej práci. Štúdium jazyka predpokladá znalosť základov minimálne na elementárnej úrovni. Poslucháči sa oboznámia so základmi cudzojazyčnej terminológie jednotlivých lekárskych disciplín, s odbornými textami v rozsahu3-5 strán, prekladovými cvičeniami preverujúcimi pochopenie a zvládnutie novej terminológie. Centrom pozornosti budú jazykové prostriedky používané v komunikácii v oblasti medicíny. V praktickej časti, prostredníctvom rozmanitých komunikatívnych cvičení sa poskytne možnosť uplatniť získané vedomosti v dialógoch, rečových situáciách.

Balneológia 
Cieľ predmetu: Získanie teoretických a praktických poznatkov o prírodných liečivých zdrojoch ich fyzikálno-chemických vlastnostiach a ich biologických účinkoch. Získanie vedomostí o indikačnom spektre jednotlivých typov prírodných liečivých vôd, liečivých peloidov, liečivých plynov. Význam klimatických faktorov vhodných na liečenie v kontexte využitia v kúpeľnej starostlivosti. Oboznámenie sa s jednotlivými metódami vonkajšej a vnútornej balneoterapie. Získať vedomosti o komplexnej kúpeľnej starostlivosti, význame pre prevenciu, liečbu a rehabilitáciu. Oboznámenie sa s balneografiou Slovenskej republiky. Prírodné a umelé fyzikálne prostriedky, interakcia so zdravým a chorým organizmom. Osvojenie a oboznámenie študenta s teoretickými a praktickými znalosťami v oblasti využívania fyzikálnych prostriedkov v prevencii, liečbe a rehabilitácii.  Tradičné a najnovšie formy fyzikálnej terapie využívanej v medicínskom odbore FBLR. V cvičeniach zvládnuť praktické zručnosti  pri aplikácii metód fyzikálnej terapie.

Dietológia a výživa 
Cieľ predmetu: Ťažiskom predmetu je získavanie a upevnenie vedomostí z dietológie a výživy v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie civilizačných a pohybových ochorení, z princípov racionálneho stravovania a životosprávy v súvislosti s budovaním kostnej hmoty v rámci liečebnej rehabilitácie.

Diagnostika a terapia funkčných porúch 
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so všetkými základnými súčasťami predmetu, ako je napr.: funkčná diagnostika a liečba HK, DK, C-, Th-, L-chrbtice, anamnéza funkčných porúch, vyšetrenie mäkkých tkanív: kože, podkožia, fascií, jaziev, periostových bodov, trigger pointy, tender pointy, HAZ, PIR, AGR, trakčné techniky (svalové kontraktúry, redresívne vyťahovanie, pasívne cvičenie, aktívne cvičenie, aktívne asistované cvičenia, orofaciálny systém).

Epidemiológia a hygiena 
Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháča so základmi jednotlivých hygienických oborov ako sú hygiena životného prostredia, hygiena výživy, hygiena práce, hygiena žiarenia, ktoré sa priamo dotýkajú činnosti rehabilitačných alebo balneologických zariadení. Súčasťou výučby je aj platná legislatíva upravujúcu činnosť rehabilitačných alebo balneologických zariadení vrátane činnosti Pracovnej zdravotnej služby. V predmetu epidemiológia je poslucháč oboznámený s problematikou epidemického reťazca, dekontaminácie, dezinfekcie, dezisekcie a sterilizácie. Súčasťou výučby je oboznámenia poslucháča so základnými metódami používanými v epidemiológii. Výučba predmetov hygiena a epidemiológie je  aplikovaná na činnosti a prevádzku rehabilitačných alebo balneologických zariadení.

Farmakológia
Cieľ predmetu:  Farmakológia je interdisciplinárny vedný odbor, ktorý sa premieta všetkými klinickými odbormi a budovanie základov je podmienené teoretickými a predklinickými odbormi. Cieľom je naučiť poslucháčov základom všeobecnej farmakológie, bez ktorej nie je možná racionálna farmakoterapia v jednotlivých vedných odboroch. Farmakológia má svoju štruktúru, teda všeobecná a špeciálna farmakológia a ďalej farmakodynamika a farmakokinetika. Srdcom farmakológie i klinickej je farmakodynamika, ktorá veľmi úzko súvisí s farmakokinetikou. Cieľom je naučiť toto dôležité členenie, ktoré pomáha tak pri terapii kauzálnej ako aj symptomatickej. Základy experimentálnej a klinickej toxikológie.

Francúzsky jazyk 
Cieľ predmetu: je rozvíjanie komunikatívnej kompetencie v určitých tematických okruhoch a tak isto oboznámenie sa s ruskou rečovou etiketou. Súčasťou cvičení sú lexikálne - gramatické cvičenia zamerané na zvládnutie obsahu textov, na zdokonaľovanie rečových zručností poslucháčov a na nácvik dialógov i monologických výpovedí.

Funkčná anatómia pohybového systému 
Cieľ predmetu:  Cieľom funkčnej anatómie človeka je okrem základných anatomických znalostí poznať hlavne funkčné anatomické veličiny. Ide o tzv. „živú anatómiu“ , ktorá hlavne v systéme kostí, väzov, svalov, a nervového ústrojenstva určuje veličinu pohybu – funkciu pohybového systému. Základy funkčnej anatómie formujú priority pre kineziológiu a patokineziológiu. Znalosti funkčnej anatómie tvoria základ vzdelanosti fyzioterapeutov.

Fyzika a biofyzika
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s princípmi fyziky ako vedy a s tými časťami fyziky, ktoré budú uplatňovať v praxi pri práci s pacientom a pri práci s používanou prístrojovou technikou. Jedná sa najmä o klasickú fyziku, pojmy sila, rameno sily, páka, vlnenie, elektromagnetické vlnenie, skladanie vlnení a výsledky skladania, teplo a teplota, šírenie tepla, elektromagnetické a korpuskulárne žiarenie, šírenie žiarenia, absorpcia žiarenia v hmotnom prostredí,  hydrauliku a hydrodynamiku,  základy jadrovej fyziky – izotopy, vplyv na biologický materiál. Ďalej je cieľom oboznámiť ich s modernou diagnostikou, ktorá vychádza z aplikácie fyzikálnych metód na pacienta. Oboznámenie študentov so základnými fyzikálnymi zákonmi, uplatňujúcimi sa na úrovni bunky a jej membrány, so základmi biomechaniky tkanív – biomateriálov, biofyzikálnymi mechanizmami vo fyziológii jednotlivých telových sústav. Stručne popísať najbežnejšie experimentálne metódy, vyšetrovacie a zobrazovacie metódy, prístrojovú techniku v medicíne.

Fyzikálna terapia 
Cieľ predmetu: Oboznámiť sa so základným a systematickým  rozdelením fyzikálnej liečby podľa využitia jednotlivých typov energií a jej účinkoch na organizmus. Teoretické a praktické zvládnutie problematiky fyzikálnej terapie. Oboznámenie sa so správnou metodikou, indikáciou a kontraindikáciou  podávania. Obsahom predmetu sú nielen  všeobecné zásady aplikácie, zásady bezpečnosti, účinky a všeobecné indikácie, ale aj oboznámeniu sa s princípmi fyzikálnej liečby ako je: termoterapia, hydroterapia,  kryoterapia celková a lokálna, Fototerapia: infračervené žiarenie, ultrafialové žiarenie, laser. Elektroliečba: metódy elektroanalgezie, diadynamické prúdy, interferečné prúdy, transkutánna elektrostimulácia-TENS, impulzoterapia, galvanoterapia, magnetoterapia, vysokofrekvenčné prúdy, krátkovlnná diatermia. Ultrazvuk: účinky, liečebné použitie. Inhalačná liečba, oxygenoterapia,  Mechanoterapia: trakcie ručné, trakcie prístrojové,  Reflexná terapia: reflexná masáž.

Fyziológia a patologická fyziológia 
Cieľ predmetu: V rámci predmetu fyziológie, neurofyziológie a patofyziológie sa zoznámia so základnou a funkčnou fyziológiou bunky, centrálneho a periférneho  nervového systému v nadväznosti na vedomosti z anatómie, neuroanatómie  a anatómie svalov a kostí. Základnými metabolickými princípmi, základnými  termínmi ako sú podnet, vzruch, membránový potenciál.  Fyziológia periférneho a centrálneho senzorického a motorického systému, metabolizmus centrálneho nervového systému, pri jednotlivých systémových ochoreniach. Objasnenie a pochopenie základov funkčných porúch, celulárnych a molekulových mechanizmov vzniku a rozvoja patologických procesov prebiehajúcich v chorom organizme.

Fyzioterapia 
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so všetkými základnými súčasťami predmetu, ako je napr.: dýchacia gymnastika, cievna gymnastika, kondičné cvičenie, typy pohybov, nácvik chôdze s barlami, pohybové stereotypy - abdukcia v pleci, flexia  a abdukcia v bedre, vzpor, predklon hlavy a trupu, vzorce extenzie  a abdukcie v bedrovom zhybe, svalové syndrómy, dolný a horný skrížený sy, vrstvový syndróm, svalové dysbalancie, ako aj zostavenie programu pohybovej liečby, metodicky postup a cvičenia v internej medicíne, neurológii, pediatrickej neurológii, Gynekologii, v chirurgii a traumatológii, v ortopédii a v reumatológii. Súčasťou predmetu je absolvovanie  krátkych pobytov na pracoviskách: Kováčová, Brno, Bratislava (NOU) a klinická prax v Piešťanoch a Bratislave.

V rámci predmetov s fyzioterapeutickým obsahom budú preberané tieto fyzioterapeutické metodiky: Kenny, Vojta, Bobath, Brugera, Schrott, Klapp, Schulzov autogénny tréning, Jacobsonova progresívna relaxácia, Feldenkreisova metóda, Alexandrova metóda, metodika Mensendieckovej, Joga, metódy Freemana a senzomotorickej stimulácie podľa Jandu, Frankelove cvičenia, švihové cvičenia, orofaciálna stimulácia, technika McKenzie, Kaltenbrunn, Sachce (hypermobilita), spinálne cvičenia, škola chrbta. 

Fyzioterapia v traumatológii a ortópedii 
Cieľ predmetu: Naučiť poslucháčov pochopiť význam úrazovej chirurgie, ortopédie a ortopedickej protetiky pri náprave poškodení  a odozve organizmu na ochorenia.  Venovať zvýšenú pozornosť osvojeniu si vedomostí tak po stránke teoretickej ako aj praktickej.  Pochopiť štruktúru jednotlivých  odvetví traumatológie a ortopédie, na navrátenie funkcie poškodených orgánov.  Venovať pozornosť možnostiam liečby zranení, ako aj civilizačnej záťaži na ľudský organizmus. Venovať zvýšenú pozornosť terapii, dietológii, rehabilitácii a resocializácii pri jednotlivých ochoreniach.

Fyzioterapia v gynekológií a pôrodníctve 
Cieľ predmetu: Osvojiť si vedomosti z gynekológie a pôrodníctva zodpovedajúce bakalárskemu štúdiu a potrebám rehabilitácie a balneoterapie.  Obsahom sú: Pôrodníctvo: diagnostika tehotnosti a prenatálna starostlivosť, genetická diagnostika, komplikácie včasnej tehotnosti, riziková tehotnosť a predčasný pôrod, hypertonické choroby v tehotnosti, ultrazvuk, placentárna insuficiencia, monitorovanie pôrodu, pôrod fyziologický, medikamentózny a operačné ukončenie pôrodu, pôrodný traumatizmus. Gynekológia: menštruačný cyklus a jeho poruchy, plánované rodičovstvo, sterilita, gynekologický zápal, sexuálne prenosné choroby, peri- a postmenopauza, nádorové ochorenia rodidiel a prsníka.  Rehabilitácia a následná starostlivosť pri jednotlivých chorobných stavoch.

Fyzioterapia v chirurgii 
Cieľ predmetu: Naučiť poslucháčov pochopiť význam invazívnej medicíny, úrazovej chirurgie, ortopédie a ortopedickej protetiky pri náprave poškodení  a odozve organizmu na ochorenia.  Venovať zvýšenú pozornosť osvojeniu si vedomostí tak po stránke teoretickej ako aj praktickej.  Pochopiť štruktúru jednotlivých  odvetví chirurgie -všeobecnej, brušnej, hrudnej, neurochirurgie, ortopédie, rekonštrukčnej chirurgie, transplantológie, na navrátenie funkcie poškodených orgánov.  Venovať pozornosť možnostiam liečby zranení, ako aj civilizačnej záťaži na ľudský organizmus. Venovať zvýšenú pozornosť terapii, dietológii, rehabilitácii a resocializácii pri jednotlivých ochoreniach.

Fyzioterapia v neurológii
Cieľ predmetu: je naučiť študentov funkčnú anatómiu nervového systému, základy klinickej neurofyziológie, základy vyšetrovania nervového systému, hodnotenie základných porúch nervového systému, pôsobenie vonkajších a vnútorných podnetov na nervový systém;  poukázať na  plasticitu nervového systému; naučiť študentov základné terapeutické postupy využívané pri ochoreniach nervového systému.

Fyzioterapia v pediatrii 
Cieľ predmetu: poskytnúť základné informácie o fyziologických zvláštnostiach dozrievania jednotlivých systémov v detskom veku. Najčastejšie choroby v detskom veku, ich diagnostika, klinická prezentácia, terapeutické postupy a vplyv ochorení na dieťa.

Fyzioterapia vo vnútornom lekárstve 
Cieľ predmetu: Vnútorné lekárstvo sa zaoberá etiológiou, patogenézou, klinickým obrazom, diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, farmakoterapiou a prevenciou vnútorných chorôb. Nutnosťou je naučiť poslucháčov etickým, teoretickým a praktickým znalostiam a zručnostiam ako aj prístupom k pacientovi. Cieľom je pochopiť jedinca a jeho zdravie ako holistický princíp, zdravie ako well being, spokojnosť po stránke fyzickej, psychickej sociálnej i spirituálnej.

Hippoterapeutické sústredenie 
Cieľ predmetu: Poskytnúť základné teoretické informácie o jednej z terapii asistovanej zvieratami. Okrem teoretických prednášok, zameraných na ciele a obsah hippoterapie, je súčasťou sústredenia aj praktický kontakt s koňom a ukážky základných hippoterapeutických postupov.

Chémia a biochémia 
Cieľ predmetu: Osvojenie poznatkov o vzťahu štruktúry, vlastností a biologickej aktivite anorganických a organických látok za účelom komplexného chápania metabolických procesov organizmu. Získanie základných vedomostí o toxických anorganických a organických zlúčeninách a praktických skúseností využitia analytických vyšetrení biologického materiálu s hodnotením významu získaných výsledkov. Získanie poznatkov o základných princípoch homeostázy vnútorného prostredia organizmu a metabolických dejoch, ich kontrolných a regulačných (hormonálnych) mechanizmoch – sacharidov, lipidov, aminokyselín, nukleotidov.

Kineziológia a patokineziológia 
Cieľ predmetu: cieľom výučby kineziológie a patokineziológie je naučiť poslucháčov zhodnotiť funkciu pohybového systému z pohľadu  fyziológie a patofyziológie pohybového systému. Ukázať smer pri analýze pohybovej patológie. Celý predmet a jeho výučba sú zamerané nie na štrukturálne ale na funkčné poruchy.

Komunikácia s chorým 
Cieľ predmetu: Naučiť poslucháča pochopiť jedinca holisticky. Poukázať, že človek ako sociálny tvor je schopný využívať reč ako nástroj dorozumievania a myslenia. Komunikácia je univerzálnym prejavom ľudskej spoločnosti a priamym regulátorom úrovne medziľudských vzťahov. Komunikačný proces je stále prebiehajúci dej. Komunikácia s chorým musí byť obsahová, vzťahová , vnímavá, teritoriálna, musí obsahovať sebaúctu.

Konverzácia a komunikácia v anglickom jazyku / nemeckom jazyku 
Cieľ predmetu:  Upevnenie základných komunikačných zručností, prehĺbenie gramatických štruktúr potrebných pre úspešné zvládnutie jazyka a komunikácie v odbornej terminológii.

Latinský jazyk 
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so základmi latinského jazyka, so zameraním na zdravotnícku terminológiu, potrebnú pri vykonávaní odbornej praxe. Pretože znalosť latinských výrazov (a nielen znalosť významovej stránky, ale i stavby a správneho použitia termínov) patrí od nepamäti k profesionálnej výbave zdravotníka. Pochopenie základných mechanizmov latinskej gramatiky spolu so znalosťou ponúknutej slovnej zásoby garantuje solídnu orientáciu v bežných termínoch zdravotníckej praxe a účinne minimalizuje prípadné nedorozumenia a komolenia. 

Liečebná rehabilitácia 
Cieľ predmetu: Naučiť poslucháčov tak teoretické, ako aj praktické postupy v liečebnej rehabilitácii. Súčasne naučiť poslucháčov liečebné metodiky v oblasti psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie.  Počas piatich semestrov sa v rámci predmetu Liečebná rehabilitácia študenti postupne oboznámia so všetkými rehalilitačnými postupmi.

Manažment v zdravotníctve 
Cieľ predmetu: Zdravotnícky manažment umožňuje študentom  získať široké vedomosti a praktické zručnosti z manažmentu a zdravotníckeho manažérstva, osvojiť si systémový, globálny pohľad  na rezort zdravotníctva, spoznať v práci manažéra etiku a sociálnu náuku, riadiť osobný vedomostný rast a pracovnú kariéru. 

Masáž 
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom ucelenú, komplexnú informáciu o všetkých formách masáže ako súčasti mechanotetapie.  Klasická masáž,  reflexná masáž, lymfodrenáže, športová masáž – súčasťou predmetu je aj priame vykonávanie masážnych postupov.  

Mikrobiológia 
Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháča s najdôležitejšími pôvodcami prenosných ochorení ako aj pôvodcami infekcií, ktoré sa vyskytujú u pacientov v zdravotníckych zariadeniach, ako aj v komunite.  Znalosť týchto pôvodcom infekcií, možností ich diagnostiky, prevencie a  liečby sú potrebné sú nevyhnuté pre pochopenie predmetu Hygiena a epidemiológia.

Nemecký jazyk 
Cieľ predmetu: vyplýva z úlohy  cudzích jazykov v súčasnej spoločnosti, kde sa cudzí jazyk stáva nevyhnutným prostriedkom komunikácie. V rámci predmetu si poslucháči upevnia základy daného jazyka na mierne pokročilej úrovni. Tvorivým prístupom rozvoja rečových zručností si postupne vybudujú mechanizmus samo štúdia, aby mohli samostatne pracovať s cudzojazyčnou odbornou literatúrou, dokumentmi a zároveň sa dohovoriť s kolegami z iných krajín, porozprávať o svojej práci. Štúdium jazyka predpokladá znalosť základov minimálne na elementárnej úrovni. Poslucháči sa oboznámia so základmi cudzojazyčnej terminológie jednotlivých lekárskych disciplín, s odbornými textami v rozsahu 3-5 strán, prekladovými cvičeniami preverujúcimi pochopenie a zvládnutie novej terminológie. Centrom pozornosti budú jazykové prostriedky používané v komunikácii v oblasti medicíny. V praktickej časti, prostredníctvom rozmanitých komunikatívnych cvičení sa poskytne možnosť uplatniť získané vedomosti v dialógoch, rečových situáciách.

Patologická anatómia 
Cieľ predmetu: Základné vedomosti (teoretické a praktické) z všeobecnej a špeciálnej patológie a z onkológie v rozsahu potrebnom pre balneológiu a fyziatriu: Vymedzenie pojmu patológia. Metódy v patológii. Základné pojmy (choroba, etiológia, patogenéza). Patológia bunky a mimobunkového matrixu. Metabolické a regresívne zmeny. Poruchy krvného obehu a lymfy. Zápal. Progresívne zmeny. Poruchy rastu. Príčiny vzniku chorôb. Všeobecná onkopatológia. Systematika nádorov. Súčasťou sú aj základy špeciálnej patologie.

Propedeutika telesnej výchovy 
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so zákonitosťami vplyvu pohybovej činnosti a telesného cvičenia na somatický a funkčný rozvoj človeka. Naučiť ich analyzovať účinok jednoduchých gymnastických pohybov na ľudský organizmus a cielene dávkovať pohybové zaťaženie cvičením. Oboznámiť ich so základmi metodiky telesnej výchovy a naučiť ich využiť telesné cvičenie na rozvíjanie jednotlivých pohybových schopností. Poskytnúť študentom základné informácie o význame a potrebe športovo-rekreačných aktivít pre človeka, prežívajúceho pracovný i mimopracovný čas hypokineticky.

Profesijná etika 
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s kľúčovými a aktuálnymi problémami z oblasti zdravotníckej etiky. Prostredníctvom nich  rozvíjať zručnosť rozhodovať sa nielen v dilematických situáciách, ale aj v každodennom živote, Poskytnúť určitú orientáciu vo svete a aj v sebe samom a prehĺbiť morálnu zodpovednosť.

Propedeutika vo fyzioterapii 
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so všetkými základnými súčasťami fyzioterapeutickej propedeutiky, ako sú: Somatometrické body, roviny, smery, dĺžky, obvody končatín a chrbtice (antropometria), SFTR meranie – goniometria  (končatiny, chrbtica) , odber  anamnézy, vyšetrenie stoja aspeksiou, vyšetrenie chôdze, úchopy, ortopedické pomôcky, transfery, hypermobilita, svalový test, vyšetrenie skrátených svalov  (mm.: sternocleidomastoideus, trapezius, levator scapulae, scaleni, pectorales, quadratus lumborum, piriformis, adductores coxae, triceps surae, krátkych extenzorov hlavy, paravertebrálnych svalov, flexorov KK a BK, vyšetrenie oslabených svalov (hlboké flexory krku, dolné fixátory lopatiek, brušné svaly, hlboké svaly chrbta, bočné pelvifemorálne stabilizátory).

Protetika a ortotika 
Cieľ predmetu:  Oboznámiť študentov s jednotlivými pododbormi ortopedickej protetiky a s ich reálnym využitím v medicínskej praxi: s koncepciou odboru ortopedická protetika, základným rozdelením pomôcok, s pododbormi ako je ortotika,  Epitetika, Kalceotika, Adjuvatika Protetometria.

Prvá pomoc 
Cieľ predmetu: definovať prvú pomoc, jej ciele, rozsah, rozdelenie, získať teoretické vedomosti, praktické zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci pri jednotlivých vybraných stavoch .

Psychiatria 
Cieľ predmetu: Oboznámenie so psychopatológiou, epidemiológiou, základnými okruhmi duševných porúch a ich etiológiou. Základné informácie o liečbe psychických porúch a krízových intervenciách.

Psychológia všeobecná 
Cieľ predmetu: je poskytnúť základné vedomosti z psychológie všeobecnej psychológie, naviazať na získanie vedomostí z vývinovej psychológie a naučiť sa základné poznatky o ľudskej psychike a jej osobitostiach

Psychoterapia 
Cieľ predmetu: Získať základné informácie o psychoterapii, jej cieľoch, indikáciách a metodike rôznych psychoterapeutických smerov a prístupov. Nadobudnúť základné zručnosti využívania psychoterapeutických prvkov v rozhovore. Získať schopnosť mapovať prenosové a protiprenosové reakcie vo vzťahoch. Cieľom kurzu je poskytnúť študentom základné informácie o psychoterapeutických smeroch a školách, poznatky o možnostiach a limitoch jednotlivých prístupov. Naučiť sa využívať prvky psychoterapie pri práci s klientom a odporučiť klienta k odborníkovi.

Relaxačné techniky
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom základné informácie o relaxačných technikách, ich cieľoch a metódach. Naučiť poslucháčov postup pri celkovej a lokálnej relaxácii. Overiť si prakticky niektoré z najznámejších relaxačných metód. Oboznámiť študentov so zdravotným a liečebným využitím relaxačných techník a tiež s ich využitím v športovej praxi.

Ruský jazyk 
Cieľ predmetu: Cieľom disciplíny je rozvíjanie komunikatívnej kompetencie v určitých tematických okruhoch a tak isto oboznámenie sa s ruskou rečovou etiketou. Súčasťou cvičení sú lexikálne- gramatické cvičenia zamerané na zvládnutie obsahu textov, na zdokonaľovanie rečových zručností poslucháčov a na nácvik dialógov i monologických výpovedí.  

Sociálna a pracovná rehabilitácia (Základy verejného zdravotníctva) 
Cieľ predmetu: Základné teoretické a praktické poznatky z verejného zdravotníctva, odborov hygieny, epidemiológie, výchovy k zdraviu, základné pojmy a terminológia v oblasti prostredia a zdravia, základné znalosti prevencie infekčných a neinfekčných hromadne sa vyskytujúcich chorôb, profesionálne riziká v zdravotníctve a ich prevencia.

Sociálna psychológia 
Cieľ predmetu: Štúdium subjektívnych aspektov vzájomného pôsobenia jednotlivých ľudí na seba. Skúmať a pochopiť, vysvetliť, ako sa mení správanie, cítenie a myslenie jednotlivcov pod vplyvom vlastného konania, pôsobenia iných ľudí a ich osobnostných vlastností.

Spracovávanie vedeckých informácií 
Cieľ predmetu: Vedecké informácie sú jedným z podstatných podkladov pre vedecký výskum. Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s metodikou a metodológiou vedeckého výskumu. Naučiť práci s vedeckými a technickými informáciami, od ich vyhľadávania, zberu, ukladania, ďalšieho spracovania, rešeršovania po analýzy a ich šírenie využívanie v praxi. Tvoriť a využívať pre prácu faktografické,  dokumentografické informácie a znalosti. Využívať rôzne informačné zdroje – odborné časopisy, knihy, monografie, zborníky, správy, Current Contents, citačný index, patenty, firemnú literatúru, Internet. Naučiť tvorbe konkrétnych báz dát a ich najmä ich využívaniu. Pri tejto činnosti využívať výpočtovú techniku a expertov. Oboznámiť s  analýzou a kritickým hodnotením výsledkov výskumu za pomoci matematických a štatistických metód a odbornej oponentúry expertami. Spôsobu prezentácie výsledkov výskumu.

Špeciálna pedagogika 
Cieľ predmetu: Podať ucelený systém poznatkov zo špeciálnej pedagogiky. Osvojenie si špeciálno-pedagogických postupov v rámci všetkých špeciálnopedagogických disciplín, utvárať profesionálno-etické postoje k postihnutým jedincom. Štúdium vývinu jazyka, jeho nárečí, zvuková a písomná podoba. Zaoberať sa výstavbou a fungovaním rečových komunikátov – štylistika, výrazovými prostriedkami, využívaním jazykových a tematických prostriedkov so zreteľom na situáciu.

Šport telesne postihnutých 
Cieľ predmetu:  Cieľom predmetu je osvojenie si poznatkov o športe telesne postihnutých osôb, o ich príprave (tréningu) na výkon, o organizačnej štruktúre inštitúcií venujúcich sa športu telesne postihnutých a o rôznych kategóriách súťaží. Študentom sa poskytnú teoretické i praktické poznatky z tréningovej prípravy telesne postihnutých športovcov.

Športová masáž 
Cieľ predmetu:  Poskytnúť študentom teoretické a praktické základy športovej masáže ako prostriedku pre zlepšenie športového výkonu a prevencie zranení a stresu.

Športové sústredenie 
Cieľ predmetu:  Využiť poznatky pre zlepšenie výkonnosti a fyzickej zdatnosti. Naučiť sa aplikovať základy strečingu, jednotlivých druhov športov a športových disciplín so zameraním na najviac exponované svalové skupiny a kĺbové spojenia.

Telesná výchova 
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s relevantnými formami aplikácie telesných cvičení do ich odbornej praxe i do ich aplikácie vo verejnom živote v rámci poskytovania športovo-rekreačných služieb. Akcentovať sa bude najmä spoznávanie zásad vedenia skupinových foriem cvičenia (didaktika), zásad vytvorenia osobného kondičného programu a tiež spoznávanie základov i obsahu zdravotnej telesnej výchovy. Počas niekoľkých semestrov sa postupne študenti oboznámia so súčasťami TV: didaktikou TV, zdravotnou TV a rekreačnou TV.

Telovýchovné lekárstvo 
Cieľ predmetu: Cieľom je oboznámiť poslucháčov z obsahom a časťami telovýchovného lekárstva, ktoré sa zaoberá štúdiom reakcie a adaptácie organizmu zdravého, oslabeného, chorého a trvale zdravotne poškodeného človeka na pohybovú činnosť. Ide o odbor, ktorý spája teoretické základy pohybovej činnosti s ich klinickou aplikáciou, či už v oblasti diagnostickej, liečebnej alebo preventívnej.

Vyšetrovacie a diagnostické metódy v rehabilitácii 
Cieľ predmetu: Úvod do rehabilitačnej diagnostiky a jej význam pre fyzioterapiu. Komplexný prehľad vyšetrovacích metód, anamnestických, laboratórnych, diagnostických, klinických a zobrazovacích pri diagnostike ochorení.

Vývinová psychológia 
Cieľ predmetu: naučiť študentov základné pojmy z vývinovej psychológie a pochopiť zákonitosti a špecifiká vývinu človeka v jednotlivých vývinových štádiách, so zameraním na fyzický, motorický, kognitívny, citový a sociálny vývin. Získané vedomosti by mali využiť pri fyzioterapeutických intervenciách predovšetkým v detskej a adolescentnej populácii a v populácii osôb vyššieho veku.

Základy algeziológie 
Cieľ predmetu:  Podať poslucháčom ucelený prehľad o možných medikamentóznych aj nemedikamentóznych postupoch pri odstraňovaní a zmierňovaní bolesti limitujúcej liečebnú rehabilitáciu.

Základy práva a medicínske právo 
Cieľ predmetu:  Cieľom predmetu „Základy práva pre zdravotníckych zamestnancov“ je poskytnúť študentom tohto študijného predmetu základné poznatky teórie štátu a práva,  ústavného práva,  správneho práva a trestného práva v rozsahu potrebnom pre výkon ich budúceho zamestnania. Počas štúdia získajú nielen potrebné teoretické poznatky ale v rámci seminárov aj praktické skúsenosti.

Základy vedeckej práce 
Cieľ predmetu:  Hlavný cieľom predmetu je ozrejmiť študentom miesto a poslanie výskumu vo fyzioterapii. Ďalším cieľom je vybaviť ich schopnosťou získať základy vedeckej práce. Študenti sa naučia prakticky používať základné metódy v oblasti formulovania výskumného problému. Osvoja si základy organizácie a etapy výskumnej práce, práce s literatúrou a ďalšími informačnými zdrojmi. Oboznámia sa s typmi výskumov a ich používaním v praxi. Zoznámia sa s jednotlivými metódami zberu dát, ich triedenia, tabeláciou a grafickým vyjadrením. Pozornosť je venovaná predovšetkým kvalitatívnemu výskumu. Sú posilnené u študentov ich schopnosti pracovať v tíme, kriticky myslieť, argumentovať a prezentovať svoje výsledky.

Znaková reč 
Cieľ predmetu:  oboznámenie sa s kultúrnymi, sociálnymi a psychickými osobitosťami sluchovo postihnutých, s výrazovými prostriedkami posunkového jazyka nepočujúcich,  jeho systémovým usporiadaním a možnosťami jeho využitia v komunikačnom procese, a osvojenie si základov posunkového jazyka nepočujúcich do takej miery, aby bol študent schopný pohotovo reagovať na bežné situácie v kontakte s nepočujúcimi.