Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Štatút

Vnútorné predpisy  Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM)
Š T A T Ú T
Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (IFBLR)
2013

 § 1. Názov a sídlo IFBLR
1) Štatút Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (ďalej len ,,IFBLR“ alebo ,,inštitút“) je
    vydaný podľa § 19 ods. 2 Štatútu UCM a podľa § 4 ods. 2 písmeno a) Organizačného poriadku UCM.
2) IFBLR bol založený zriaďovacou listinou dňa 3. mája 2005 rektorom UCM. 
3) IFBLR je priamo riadená organizácia ako súčasť UCM v Trnave. 
4) Sídlom IFBLR sú Piešťany. Adresa IFBLR je: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie,
    balneológie a liečebnej rehabilitácie, Rázusova 14, 921 01  Piešťany. 
5) Názov v anglickom jazyku je „Institute of Physiotherapy, Balneology and Therapeutic Rehabilitation“.
6) Názov v latinskom jazyku je „Institutum physiotherapiae et balneologiae et rehabilitationis therapeuticae“.  

§ 2. Postavenie IFBLR
1) Inštitút je organizačnou súčasťou UCM, bez právnej subjektivity.
2) Inštitút organizačne zabezpečuje študijné programy, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva vedy,
    výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ,,ministerstvo”) pre vzdelávanie v študijných programoch
    zameraných na fyzioterapiu, verejné zdravotníctvo a rádiologickú techniku. 
3) Vnútorné vzťahy sa na inštitúte riadia zákonom, štatútom UCM, Organizačným poriadkom inštitútu a ďalšími
    vnútornými predpismi UCM.

§ 3. Poslanie IFBLR
1) Hlavným poslaním inštitútu je chrániť a šíriť poznanie a rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov
    a tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti, v duchu národných a všeľudských humanistických a demokratických
    tradícií. Svojou činnosťou inštitút prispieva k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry celej spoločnosti a
    súčasne prispieva k  zvyšovaniu vedeckej a hospodárskej úrovne spoločnosti.   
2) Poslaním inštitútu je taktiež prispievať k rozširovaniu odborných vedomostí a zručností v oblasti fyzioterapie,
    verejného zdravotníctva a rádiologickej techniky. Z hlavného poslania inštitútu vyplývajú predovšetkým tieto
    úlohy:
    a) poskytovať vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov prvého stupňa a
        druhého stupňa,
    b) v oblasti vedy a techniky vykonávať základný a aplikovaný výskum, využívať najnovšie poznatky vedy a
         techniky pri vzdelávaní študentov a zapájať ich do tvorivej vedeckej činnosti,
    c) poskytovať ďalšie vzdelávanie,
    d) spolu s ďalšími univerzitnými a fakultnými pracoviskami sa podieľať na príprave domácich a
        medzinárodných konferencií a vedeckých projektov,
    e) organizovanie vedeckých podujatí,
    f) budovanie knižnice.

§ 4. Orgány IFBLR
1) Orgány inštitútu sú:
    a) riaditeľ,
    b) kolégium riaditeľa.
2) Riaditeľ je predstaviteľom inštitútu, riadi ho, zastupuje a koná v jeho mene. Riaditeľ za svoju činnosť
    zodpovedá rektorovi UCM.
3) Ustanovenie riaditeľa do funkcie upravuje Organizačný poriadok UCM.
4) Riaditeľ patrí medzi vedúcich zamestnancov UCM.
5) Kolégium riaditeľa zriaďuje riaditeľ inštitútu a tvorí ho maximálne 9 členov. 
6) Organizačná štruktúra inštitútu je upravená v Organizačnom poriadku inštitútu. 

§ 5. Vnútorné predpisy IFBLR
1) Vnútorné predpisy inštitútu upravujú činnosti inštitútu, ktoré patria do jeho pôsobnosti a jeho vzťah k UCM.
2) Inštitút vydáva tieto vnútorné predpisy:
    a) Štatút IFBLR,
    b) Organizačný poriadok IFBLR.
3) Riaditeľ inštitútu je oprávnený vydávať príkazy, ktorých proces prijímania je upravený v Organizačnom
    poriadku UCM.
4) Štatút IFBLR schvaľuje na návrh rektora UCM Akademický senát UCM (AS UCM).
5) Organizačný poriadok IFBLR schvaľuje rektor UCM po prerokovaní v kolégiu rektora.

§ 6. Financovanie a správa majetku IFBLR
1) Financovanie inštitútu sa uskutočňuje formou účelovej dotácie, grantových projektov, podnikateľskej činnosti
    a z pridelených finančných prostriedkov UCM. 
2) Zverený majetok (hnuteľný) a pridelené finančné prostriedky spravuje inštitút podľa ekonomických a
    prevádzkových pravidiel univerzity a opatrení rektora.
3) Pridelené finančné prostriedky, ich pohyb – čerpanie je zabezpečené prehľadnou evidenciou a spôsobom
    ustanoveným vnútorným predpisom UCM.
4) Inštitút môže pre zabezpečenie svojej činnosti získavať prostriedky aj z iných zdrojov. O použití týchto zdrojov
    rozhoduje rektor UCM v súčinnosti s riaditeľom inštitútu.

§ 7. Povinnosti IFBLR vo vzťahu k UCM
1) Inštitút predkladá rektorovi UCM výročnú správu o činnosti inštitútu a výročnú správu o hospodárení
    inštitútu.
2) Inštitút zverejňuje každoročne na internetovej stránke zoznam študijných programov, ktoré zabezpečuje.
3) Inštitút predkladá a prerokúva s rektorom UCM dlhodobý zámer inštitútu.

§ 8. Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Na ostatné vzťahy inštitútu neupravené týmto Štatútom IFBLR sa vzťahujú vnútorné predpisy UCM.
2) Štatút IFBLR, jeho zmeny a doplnky na návrh rektora UCM schvaľuje AS UCM.
3) Tento Štatút IFBLR bol prerokovaný a schválený v AS UCM dňa 10.septembra 2012.
4) Tento Štatút IFBLR nadobúda platnosť a účinnosť dňa 11. septembra 2012.
5) Týmto Štatútom IFBLR sa zrušuje pôvodný Štatút IFBLR zo dňa 27. marca 2006.

Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.                          PhDr. Jozef Lenč, PhD.
rektor UCM v Trnave                                             podpredseda AS UCM  v Trnave