Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Smernice IFBLR

Smernica Kolégia riaditeľa IFBLR UCM v Trnave o prechodných pravidlách študijných programov fyzioterapia a rádiologická technika po komplexnej akreditácii 2015

Prechodné pravidlá pre študijné programy (ŠP) fyzioterapia (FYTE) a rádiologická technika (RATE)  
Úloha smernice je:
• určiť prechodné pravidlá pre existujúce študijné programy FYTE RATE, ktoré budú pozitívne posúdené
   v komplexnej akreditácii 2015 a stanoviť dobu platnosti pravidiel,
• upraviť pravidlá zabezpečujúce možnosť pokračovať v štúdiu študentom študijných programov FYTE a RATE,
   ktorým sa právo udeľovať akademický titul odníme resp. pozastaví a stanoviť dobu platnosti pravidiel,
• stanoviť postup v nových študijných programoch FYTE a RATE na IFBLR.

Podľa § 51 ods. 2 zákona je "študijný program súbor predmetov a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie vzdelávacích činností jednotlivých predmetov pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie. V rámci akreditácie študijného programu sa posudzuje spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať študijný program, čoho súčasťou je aj hodnotenie obsahu a podmienok absolvovania študijného programu".

UCM v Trnave predložila do komplexnej akreditácie všetky ŠP ako nové študijné programy fyzioterapia a rádiologická technika a zároveň aj ako existujúce ŠP fyzioterapia a rádiologická technika.

V procese organizácie a riadenia výchovno-vzdelávacej činnosti na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie sa v akademickom roku 2015/2016 môžu vo vyučovaní paralelne stretnúť viaceré modely ŠP, ich predmetov a pravidiel.

Denné štúdium

1) IFBLR v prípade pozitívneho výsledku iba nových ŠP má záujem:
a) aby študenti prvého a druhého roku dennej formy štúdia zapísaní na študijných programoch FYTE a RATE
    dokončili štúdium podľa pravidiel nových ŠP z komplexnej akreditácie.
    POSTUP: 
    • študenti prvého roku dennej formy štúdia sa zapíšu na nové ŠP, vytvoria si zápisné listy v nových ŠP a
       ukončia štúdium podľa nových ŠP,
    • študenti druhého roku dennej formy štúdia  sa zapíšu na existujúce ŠP, vytvoria si zápisné listy
       v existujúcich ŠP. Po doručení pozitívnych výsledkov  z komplexnej akreditácie  iba v nových ŠP, bude
       všetkým študentom druhého roku štúdia v zmysle spracovania prechodných „Pravidiel pre študijné
       programy FYTE a RATE“ zabezpečený prestup na nové ŠP, bude im ukončené štúdium v existujúcich ŠP.
       Študenti budú zapísaní na nové ŠP a ukončia štúdium podľa nových ŠP.

b) aby študenti tretieho roku dennej formy štúdia zapísaní na študijných programoch FYTE a RATE dokončili
    štúdium podľa pravidiel existujúcich študijných programov platných pred začiatkom komplexnej akreditácie
    z roku 2009.
    POSTUP:
    • študenti tretieho roku dennej formy štúdia sa zapíšu na existujúce ŠP, vytvoria si zápisné listy v existujúcich
       ŠP a ukončia štúdium v existujúcich ŠP.

2) IFBLR v prípade pozitívneho výsledku aj existujúcich ŠP aj nových ŠP má záujem, aby všetci študenti denného
    štúdia, ktorých štúdium sa začalo pred akademickým rokom 2016/2017, ukončili štúdium podľa bodov a), b),
    t.j. podľa prechodných „Pravidiel pre študijné programy FYTE a RATE“ tejto smernice. 

3) IFBLR v prípade negatívneho výsledku aj existujúcich ŠP aj nových ŠP, ponúkne možnosť študentom
    pokračovať v štúdiu existujúcich študijných programoch externého štúdia FYTE a RATE. 

Externé štúdium

Študijné programy uskutočňované externou formou štúdia: fyzioterapia bez časového obmedzenia a rádiologická technika s časovým obmedzením do 31.8.2015, o ktorých akreditáciu UCM  požiadala do 31.12.2012 (pred 1.1.2013), rozhodnutím ministra o komplexnej akreditácii bude toto právo pozastavené, rozhodnutie sa nedoručuje, bude vyznačené iba v registri ŠP, má IFBLR záujem:
a) aby študenti prvého, druhého a tretieho roku externej formy štúdia študijných programov FYTE a RATE, ktorí
    začali štúdium pred akademickým rokom 2016/2017 dokončili štúdium podľa existujúcich ŠP platných pred
    začiatkom komplexnej akreditácie z roku 2009. Na riadne skončenie štúdia musia splniť podmienky
    ŠP podľa akreditácie z roku 2009 (FYTE) a z roku 2011 (RATE) s pôvodnými študijnými plánmi.
    POSTUP: 
    • študenti prvého, druhého a tretieho roku externého štúdia sa zapíšu na existujúce ŠP, vytvoria si zápisné
       listy v existujúcich ŠP a ukončia štúdium v existujúcich ŠP v trvaní troch akademických rokov v štandardnej
       dĺžke štúdia. Ich štúdium pokračuje  tak ako boli študijné programy FYTE a RATE pôvodne akreditované,
       t.j. nemení sa ich štandardná dĺžka štúdia, rozsah a hodinová záťaž študenta, predmety a kredity za
       jednotlivé predmety.

b) UCM je povinná  tieto ŠP zrušiť do 31.8.2019. Študenti externého štúdia študujúci od akademického roka
    2015/2016 začnú štúdium  podľa existujúcich ŠP:
    POSTUP:
    • študenti ukončia  štúdium do 31.8.2019 podľa existujúcich ŠP,
    • v prípade nových ŠP požiadaných po 1.1.2013,  môže UCM pôvodný ŠP zrušiť pred uplynutím
       lehoty (do31.8.2019) a ponúknuť všetkým študentom (nie jednotlivo študentovi) ukončenie štúdia v nových
       ŠP.

Študenti, ktorí majú prerušené štúdium vo všetkých formách štúdia v študijných programoch FYTE a RATE, budú po prerušení ich štúdia zapísaní do jednotlivých ŠP podľa Smernice o prechodných Pravidlách pre študijné programy FYTE a RATE“ podľa bodov a), b), c) d).

Záverečné ustanovenia

1) Smernica o prechodných „Pravidlách študijných programov FYTE a RATE“ po komplexnej akreditácii 2015 bola
    prerokovaná v kolégiu riaditeľa IFBLR UCM dňa 26.8.2015.
2) Smernica o prechodných „Pravidlách študijných programov FYTE a RATE“ na riadne skončenie štúdia
    študentov IFBLR UCM v Trnave bola schválená v Akademickom senáte UCM dňa 3.11.2015 a nadobudla
    účinnosť dňa 3.11.2015.

Prílohy:
Príloha č. 1  - študijný plán študijného programu fyzioterapia (s označením uznaných a nových predmetov).
Príloha č. 2  - študijný plán študijného programu rádiologická technika  (s označením uznaných a nových  predmetov).

Prílohy č.1,  č. 2 obsahujú názvy predmetov existujúcich a nových ŠP s červeným označením predmetov, ktorým sa zmenil názov. Ďalej s vysvetlením a označením: uznané, za čo sú uznané, kde boli presunuté  v rámci povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov, výberových predmetov, v rámci semestrov a rokov štúdia, úplne zrušené predmety alebo pridané nové predmety s hodinovou záťažou a kreditovým hodnotením jednotlivých predmetov.


                                                                                                                           MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
                                                                                                                           riaditeľ IFBLR