Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Prijímacie konanie - témy

Biológia:

Biológia ako veda
Dejiny biológie a významní vedci
Metódy štúdia živej prírody
Kritériá štúdia a delenia biologických vied
Bunka ako základná stavebná a funkčná jednotka
Všeobecné stavebné a funkčné vlastnosti bunky
Mikroskopická a submikroskopická štruktúra bunky
Základný chemický rozdiel v stavbe molekuly DNA a RNA
Znaky bunkového delenia (amitóza, mitóza a meióza)
Bunkový cyklus a jeho regulácia
Delenie buniek na haploidné a diploidné
Rozdiel v delení somatických buniek, vznik gamét
Baktérie, ich všeobecná charakteristika, základné ochorenia
Pozitívne a negatívne vlastnosti baktérií
Fyziologická charakteristika baktérií
Charakteristika a klasifikácia vírusov a vírusové ochorenia (AIDS)
Mechanizmus infekcie bakteriálnej bunky baktériofágom
Pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie
Charakteristika a význam chromozómov (haploidný, diploidný počet)
Význam dedičnosti pre človeka
Mutácie, základné skupiny mutagénov, ich vlastnosti
Význam ekológie pre život jedinca
Vlastnosti a zloženie krvi, jej význam
Krvné skupiny, ich význam pre organizmus
Hemokoagulácia a hemaglutinácia krvi, rozdielnosti
Srdce ako čerpadlo, jeho vlastnosti
Charakteristika jednotlivých oddielov srdca
Fyzikálne zákony prúdenia krvi a mechanické vlastnosti krvi
Elastické vlastnosti ciev a ich odpor
Prúdenie tekutín v organizme (krv, lymfa)
Gastrointestinálny systém
Dutina ústna, pažerák, žalúdok, tenké a hrubé črevo
Pečeň, jej morfológia a funkcia
Metabolizmus cukrov, tukov a bielkovín
Vitamíny a ich význam pre človeka. Ochorenia s ich nedostatku
Anatómia a fyziológia rozmnožovacej sústavy u muža a ženy
Vývin nového jedinca, význam placenty, životné obdobia človeka
Význam hormónov pre človeka
Pohlavné hormóny, sekundárne pohlavné znaky
Stavba a funkcia respiračného systému
Nervový systém, jeho stavba a funkcia
Reflexný oblúk, jeho stavba a funkcia
Percepcia svetla, fotochémia zraku 
Vylučovací systém a jeho stavba a funkcia
Pitný režim a jeho význam
Pohybová sústava, jej vlastnosti a význam
Stavba a funkcia svalu (kostrový, srdcový, hladký)
Teória a fázy svalovej kontrakcie
Fyzikálne vlastnosti bunkovej membrány, transporty cez membrány
Tkanivá, ich podobnosti a rozdielnosti

Cudzí jazyk

Gramaticky prehľad v zvolenom cudzom jazyku (v nemeckom jazyku / anglickom jazyku)
Medicínska terminológia v nemeckom jazyku / anglickom jazyku
Základy komunikácie v zdravotníctve - konverzačná časť

Fyzika:

Úvod (základné jednotky sústavy SI, násobky a diely jednotiek , skalár, vektor)
Mechanika
Kinematika (pohyb telesa, rýchlosť, dráha, zrýchlenie – základné vzťahy, príklad výpočtu)
Dynamika (sila, výslednica síl,  zákon sily, jednoduché stroje, hybnosť, impulz sily)
Mechanická energia (mechanická práca, druhy mech. energie, výkon, účinnosť)
Gravitácia (gravitačná sila, gravitačné zrýchlenie, voľný pád)                                                             
Mechanika tekutín  (tlak v tekutinách, popis a základné zákony prúdenia tekutín)
Molekulová fyzika (teplo, teplota, skupenstvo, základné tepelné deje v plynoch)
Mechanické kmitanie a vlnenie (základné poznatky o zvuku, ultrazvuk, infrazvuk)
Optika
Svetlo (základné vlastnosti svetla, rýchlosť, odraz, lom svetla)
Optické zobrazovanie (zrkadlá, druhy šošoviek, optická mohutnosť, chyby zraku)
Fotometria (základné fotometrické veličiny a jednotky)
Elektrina a magnetizmus (elektrický prúd a napätie, ich meranie, zákony elektrostatiky)
Jadrová fyzika (stavba atómu, základné častice, žiarenie, rádioaktivita, izotopy, nuklidy)