Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Utorok, 27.06.2017

Zápis do prvého roku štúdia na IFBLR

Vážený uchádzač/ka

boli ste prijatý/á  na vysokoškolské štúdium na Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave v akademickom roku 2017/2018. V súlade s § 58 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uchádzač povinný poskytnúť informáciu o zápise na štúdium. Z toho dôvodu Vás žiadame, aby ste sa osobne dostavili dňa

05. septembra 2017  o 9.00 hod., Aula UCM budova UCM,  Bučianska ul. v Trnave (prízemie vľavo)

Na zápise sa preukážete občianskym preukazom. Zároveň Vás žiadame, aby ste na zápis so sebou priniesli (neposielať dopredu!):

1) doklad o zaplatení poplatku vo výške  20 €  za doklady o štúdiu (VS 40001)

2) doklad o zaplatení poplatku vo výške 15 € za vyrobenie preukazu študenta (VS 40004)

Uchádzač, ktorý už študoval na IFBLR UCM v Trnave v príslušnej forme štúdia (t.j. dennej)  a má nepoškodený preukaz študenta, zaplatí len poplatok vo výške  20 €  - bod1)

3) 1 fotografiu formátu 4 cm x 5 cm

4) vyplnené tlačivo „Udelenie súhlasu“- dostanete tlačivo až na zápise,

5) vyplnené tlačivo „Zápis zo vstupnej inštruktáže o bezpečnosti.....“- dostanete tlačivo až na zápise

6)písacie potreby, lepidlo, nožnice.

Poplatok prosíme uhrádzať len bankovým prevodom.

Banka:    Štátna pokladnica

IBAN:   SK59 8180 0000 0070 0007 1919

Variabilný symbol: 40001 – zápisné (doklady o štúdiu)

                               40004 – vydanie preukazu študenta

Špecifický symbol:  rodné číslo bez lomítka

Konštantný symbol:      0308

V prípade, že je nevyhnutné, aby Vás zapísala do 1. roka štúdia iná osoba, musí okrem uvedených materiálov doložiť splnomocnenie overené notárom, príp. matrikou.

Upozornenie:

Žiadosť o ubytovanie bude možné podať až prostredníctvom elektronickej návratky, ktorú budete vypĺňať po zápise do   1. roka štúdia. O postupe podania žiadosti o ubytovanie budete oboznámený/á na zápise.

Prostredníctvom elektronickej návratky, ktorá Vám bude predložená na zápise si budete podávať aj žiadosť o preukaz študenta. Preto si pripravte fotografiu v elektronickej podobe vo formáte .jpg.

 Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., v. r.

            rektor     

Za správnosť:

Dejczövá Slávka

Oddelenie akademických činností UCM

Vložil:  Andrea Pristachová