Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Institute of Physiotherapy, Balneology and Medical Rehabilitation

Meniny majú:
Drahomíra, Mário, Sára
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Elektronický zápis v AIS

ZÁPIS ŠTUDENTOV DO ĎALŠEJ ČASTI ŠTÚDIA

V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020Z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude univerzita realizovať  zápis do ďalšej časti štúdia aj  prostredníctvom  akademického informačného systému (ďalej len „AIS“). Zápis do ďalšej časti štúdia môže vykonať iba študent, ktorý splnil všetky podmienky štúdia podľa § 11 Študijného poriadku UCM v Trnave.

 Upozorňujeme študentov, že v súlade s § 11 ods. 12 Študijného poriadku UCM v Trnave si „Pri zápise študent vyplní predpísané doklady. Za správnosť vyplnených dokladov zodpovedá študent a zodpovedá aj za prípadné nesplnenie predpísaných študijných povinností v danom semestri alebo roku, zavinených nesprávnym vyplnením dokladov“.Denné štúdium

 Študenti:

-         bakalárskych študijných programov zapisujúci sa do 2. a 3. roka štúdia,

-         magisterských študijných programov zapisujúci sa do 2.  roka štúdia

-         zapisujúci sa do nadštandardného štúdia.A) Administrácia predmetov - (zápis predmetov na akademický rok 2019/2020)

Študent, ktorý je v AR 2018/2019 študentom 1. a 2. roka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia, 1. roka magisterského štúdia v dennej forme štúdia je povinný urobiť si zápis predmetov v AIS -e na nový akademický rok 2019/2020.

Postup a manuál nájde na http://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/predzapis.pdf

 Študent si zapíše do AIS-u aj tie predmety, ktoré bude mať ako opakované predmety, t.j. predmety, ktoré neabsolvoval alebo absolvoval neúspešne v akademickom roku 2018/2019.

Zápis predmetov pre študentov je sprístupnený v termíne od 10.6.2019 do 10.7.2019.

 

B) Čestné vyhlásenie na účely centrálneho registra študentov

https://www.ucm.sk/sk/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom-studenti/

Každý študent denného štúdia je povinný vyplnené a podpísané tlačivo naskenovať a zaslať e-mailom na e-mailovú adresu študijnej referentky príslušnej fakulty najneskôr do 15. 07. 2019:

 IFBLR UCM – jana.polakovicovajohn(zav.)doeucm.skC) Podpísaný výpis hodnotení za predchádzajúci akademický rok (Výstup z AiS-u 2018/2019.)

Je nutné naskenovať a zaslať e-mailom na e-mailovú adresu študijnej referentky príslušnej fakulty najneskôr do 15. 07. 2019:

IFBLR UCM – slavka.dejczovajohn(zav.)doeucm.sk

Manuál k vytlačeniu hodnotení z AIS nájdete tu : https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/tlac_hodnotenia.pdfD) POPLATKY A ŠKOLNÉ  možno uhrádzať  od 15. 06. 2019 do 15. 08. 2019

 K úplnému zápisu študenta do ďalšej časti štúdia je študent povinný uhradiť výlučne bankovým prevodom poplatky súvisiace s jeho štúdiom:

-          20 € výpis výsledkov štúdia (denné štúdium),

-          školné za štúdium študijného programu v inom ako v slovenskom jazyku,

-          školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia.

Pri jednotlivých platbách treba  uviesť určený variabilný, špecifický a konštantný symbol platby alebo školného.

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/zobrazenie_osobneho_cisla_studenta.pdf

https://www.ucm.sk/docs/OAC/2018/skolne_a_poplatky_variabilne_symboly_2018_2019.xlsx

Poplatky spojené so štúdiom a školné podľa jednotlivých fakúlt a inštitútu UCM študent nájde na:

http://www.ucm.sk/sk/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom-studenti/

V prípade, že študent chce požiadať o zníženie školného v súlade s § 20 Smernice rektora o školnom a poplatkoch súvisiacich so štúdiom:

http://www.ucm.sk/docs/legislativa/skolne_a_poplatky_spojene_so_studiom_2013_uplne_znenie_vratane_dodatku_c_1.pdf, môže tak urobiť do dátumu stanoveného § 20 Smernice rektora o školnom a poplatkoch súvisiacich so štúdiom

Písomnú žiadosť podľa § 20 ods. 11) smernice podáva študent zapísaný do vyššieho roka štúdia najneskôr do 2. Septembra príslušného akademického roka, a v prípade študenta zapísaného do prvého roka štúdia najneskôr do 7 dní po doručení oznámenia o určení výšky školného . Všetky uvedené dôvody je potrebné, aby študent k žiadosti zdokladoval.

ÚPLNÝ ZÁPIS do ďalšej časti štúdia je po splnení všetkých podmienok  možný od 01. 09. 2019

Študent, ktorý zrealizuje  zápis v AISe podľa pokynov, splnil všetky podmienky zápisu a uhradil všetky stanovené poplatky, stáva sa v akademickom  roku 2019/2020 riadnym študentom UCM od 01. 09. 2019.

Študent všetky tlačivá požadované k úplnému zápisu do vyššieho roka štúdia: Vyplnené potvrdenie o návšteve školy a tlačivá pre potreby zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne, ÚPSVaR a i. kompletne vyplnené, osobne prinesie na kontrolu a uzatvorenie úplného zápisu podľa harmonogramu, ktorý bude zverejnený na webových stránkach fakúlt a inštitútu. (V záujme predísť možným komplikáciám spôsobenými neuhradením predpísaných platieb, študent si prinesie kópiu dokladu o úhrade 20 €  so sebou spolu s vyššie uvedenými dokladmi). 

Tlačivá nájde na http://www.ucm.sk/sk/tlaciva-a-formulare-studenti/ alebo na stránke http://www.ucm.sk/ -> Študenti-> Tlačivá a formuláre. 

Potvrdenie o návšteve školy  bude vydané iba tomu študentovi, ktorý zrealizoval elektronický zápis v AIS -e podľa pokynov uvedených vyššie. Potvrdenie sa vydáva iba na žiadosť študenta, t.j. študentovi osobne.  

Prolongačnú známku si študent môže vyzdvihnúť po absolvovaní úplného zápisu, po uhradení poplatku na CIKT u Ing. Kšiňana. Zároveň si musí preukaz aktivovať univerzitným terminálom.       

UPOZORNENIE !

 Študent, ktorý zápis podľa uvedených pokynov nezrealizuje, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v ak. roku 2019/2020 nemá záujem a bude zo štúdia vylúčený z dôvodu nesplnenia podmienok. V prípade  nezapísania sa do ďalšej časti štúdia v súlade s § 66 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov „Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium“.

Poradenstvo a pomoc pri zápise v AISe

Pomoc a poradenstvo budú vo veci elektronického zápisu študentom poskytovať Mgr. Nora Dostálová (033 5565 198), PhDr. Zuzana Mikulková, MBA (033 5565 141), PhDr. Jana Polakovičová, MBA (033 5565 116). 

Externé štúdiumŠtudenti:

-         bakalárskych študijných programov zapisujúci sa do 2., 3. a 4. roka štúdia,

-         magisterských študijných programov zapisujúci sa do 2. a 3. roka štúdia

-         zapisujúci sa do nadštandardného štúdia.A) Administrácia predmetov - (zápis predmetov na akademický rok 2019/2020)

 Študent, ktorý je v AR 2018/2019 študentom 1., 2. a 3. roka bakalárskeho štúdia v externej forme štúdia a 1. a 2. roka magisterského štúdia v externej forme štúdia  je povinný urobiť si zápis predmetov v AIS -e na nový akademický rok 2019/2020.

Postup a manuál nájde na http://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/predzapis.pdf

 Študent si zapíše do AIS-u aj tie predmety, ktoré bude mať ako opakované predmety, t.j. predmety, ktoré neabsolvoval alebo absolvoval neúspešne v akademickom roku 2018/2019.

Zápis predmetov pre študentov je sprístupnený v termíne od 10.6.2019 do 10.7.2019.B) Podpísaný výpis hodnotení za predchádzajúci akademický rok (Výstup z AiS-u 2018/2019.)

 Je nutné naskenovať a zaslať e-mailom na e-mailovú adresu študijnej referentky príslušnej fakulty najneskôr do 15. 07. 2019

IFBLR UCM – slavka.dejczova@ucm.sk

Manuál k vytlačeniu hodnotení z AIS nájdete tu : https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/tlac_hodnotenia.pdfC) POPLATKY A ŠKOLNÉ  možno uhrádzať  od 15. 06. 2019 do 15. 08. 2019

 K úplnému zápisu študenta do ďalšej časti štúdia je študent povinný uhradiť výlučne bankovým prevodom poplatky súvisiace s jeho štúdiom:

-          školné platné pre ten akademický rok, v ktorom začal študent študovať ,

-          školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia.

 Pri jednotlivých platbách treba  uviesť určený variabilný, špecifický a konštantný symbol platby alebo školného.

https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/zobrazenie_osobneho_cisla_studenta.pdf

https://www.ucm.sk/docs/OAC/2018/skolne_a_poplatky_variabilne_symboly_2018_2019.xlsx

 Poplatky spojené so štúdiom a školné podľa jednotlivých fakúlt a inštitútu UCM študent nájde na:

http://www.ucm.sk/sk/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom-studenti/

V prípade, že študent chce požiadať o úpravu školného v súlade s § 20 Smernice rektora o školnom a poplatkoch súvisiacich so štúdiom:

http://www.ucm.sk/docs/legislativa/skolne_a_poplatky_spojene_so_studiom_2013_uplne_znenie_vratane_dodatku_c_1.pdf, môže tak urobiť do dátumu stanoveného § 20 Smernice rektora o školnom a poplatkoch súvisiacich so štúdiom.

Písomnú žiadosť podľa § 20 ods. 11) smernice podáva študent zapísaný do vyššieho roka štúdia najneskôr do 2. Septembra príslušného akademického roka, a v prípade študenta zapísaného do prvého roka štúdia najneskôr do 7 dní po doručení oznámenia o určení výšky školného . Všetky uvedené dôvody je potrebné, aby študent k žiadosti zdokladoval.

 

ÚPLNÝ ZÁPIS do ďalšej časti štúdia je po splnení všetkých podmienok  možný od 01. 09. 2019

 Študent, ktorý zrealizuje  zápis v AISe podľa pokynov, splnil všetky podmienky zápisu a uhradil všetky stanovené poplatky, stáva sa v akademickom  roku 2019/2020 riadnym študentom UCM od 01. 09. 2019.

 Prolongačnú známku si študent môže vyzdvihnúť po absolvovaní úplného zápisu, po uhradení poplatku na CIKT u Ing. Kšiňana. Zároveň si musí preukaz aktivovať univerzitným terminálom.

 

UPOZORNENIE !

 Študent, ktorý zápis podľa uvedených pokynov nezrealizuje, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v ak. roku 2019/2020 nemá záujem a bude zo štúdia vylúčený z dôvodu nesplnenia podmienok. V prípade  nezapísania sa do ďalšej časti štúdia v súlade s § 66 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov „Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium“.

 Poradenstvo a pomoc pri zápise v AISe

Pomoc a poradenstvo budú vo veci elektronického zápisu študentom poskytovať Mgr. Nora Dostálová (033 5565 198), PhDr. Zuzana Mikulková, MBA (033 5565 141), PhDr. Jana Polakovičová, MBA (033 5565 116). 

V Trnave dňa 27. mája 2019                                                                                  prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

                                                                                                                                                 rektor